Are tax exemptions for electric cars an efficient climate policy measure?

Abstract:

This study finds that the welfare gain, excluding environmental effects, generated by increasing the Norwegian tax rate on purchase of electric cars from 8 to 37 percent amounts to approximately 55006500 NOK (or 680-820 euro) per ton increase in GHG emissions in the long run. Substantial tax exemptions implies that reallocation from electric cars towards petrol and diesel powered cars generates a tax revenue gain of more than 40 billion NOK, which amounts to almost 10 percent of government consumption in 2007.


Abstract in Norwegian:

Sammendrag:

I Norge selges det flere elbiler per innbygger enn noe annet land i verden. En av årsakene er de gode vilkårene forbundet med kjøp og bruk av elbiler, kombinert med høye skattesatser på kjøp av konvensjonelle biler og drivstoff. Denne studien kvantifiserer samfunnsøkonomiske gevinster forbundet med å delvis fjerne de gunstige skatterabattene forbundet med kjøp av elbiler, og finner at en økning i dagens Norske skatt på å kjøpe/ eie en elbil fra 8 prosent til 37 prosent gir en velferdsgevinst på omlag 5500-6500 Norske kroner per tonn økning i utslippet av karbondioksid gasser på lang sikt. Anslaget forutsetter at elbiler drives av elektrisitet som ikke gir utslipp av klimagasser. Velferdsgevinsten blir betytlig høyere hvis det forutsettes at produksjon av elektrisitet fører til utslipp av klimagasser. Anslaget inkluderer ikke eventuelle gevinster forbundet med forbedringer i miljøet. Anslag på gevinsten av å redusere utslippet av klimagasser med et tonn variere fra 34 til 780 NOK ifølge US Environmental Protection Agency. Den gunstige beskatningen av elbiler i Norge er derfor et svært kostbart tiltak for å få ned utslippet av klimagasser. Reformen innebærer også at skatteinntektene til staten øker med over 40 mrd per år på lang sikt i faste 2005-priser. Årsaken er at husholdningene i større grad velger høyt beskattede bensin og diesel biler fremfor lavt beskattede elbiler. Velferdsgevinstene forbundet med å øke skatten på kjøp av elbiler til 84 prosent, som var gjennomsnittlig skattesats på kjøp av diesel biler i 2007, utgjør omlag 4500-4800 kroner per tonn økning i utslippet av karbondioksid gasser på lang sikt. Analysen fokus er på de langsiktige effektene av endringer i beskatning av elbiler. Studien ekskluderer momenter som er relevant for elbilens rolle i dagens samfunn. I analysen antas det blant annet at eksisterende gunstige ordninger forbundet med bruk av elbiler, som kjøring i kollektivfeltet, gratis parkering og lading, samt fritak fra å betale bompenger, fases ut. Studien forsøker ikke å belyse de kortsiktige effektene av endret beskatning av elbiler.

Published June 20, 2017 10:26 AM - Last modified July 26, 2017 1:47 PM