Oppvarming og innetemperaturer i norske barnefamilier. - En analyse av husholdningenes valg av innetemperatur

Abstract in Norwegian:

Sammendrag

Oppvarming utgjør den største andelen av energiforbruket i norske husholdninger. Temperaturnivået i boligen er en sentral driver for dette forbruket. Dagens kunnskap om hvordan husholdningene tilpasser seg med hensyn til innetemperatur er mangelfull. Vi vet lite om hvor varmt nordmenn har det hjemme, om de er fornøyde med temperaturen og hvilke forhold de vektlegger når temperaturnivået i boligen blir bestemt. Dette gjør det blant annet vanskelig å forutsi hvordan husholdningene responderer på politiske tiltak rettet mot husholdningenes energiforbruk til oppvarming.

Målet med denne oppgaven er å øke kunnskapen på dette området. Basert på registrerte temperaturmålinger fra 3195 norske husholdninger, samt informasjon om egenskaper ved boligene, oppvarmingsutstyr, holdninger til energibruk og sparetiltak tar oppgaven sikte på å kartlegge hvordan disse aspektene virker inn på valg av innetemperatur. For å undersøke dynamikken i husholdningenes oppvarmingsmønster blir det estimert temperaturer i fire ulike rom, morgen og kveld. Ved å undersøke hvordan de ulike variablene virker inn på temperaturene, og om de endrer seg over døgnet og mellom rom, tar oppgaven sikte på å kartlegge husholdningenes oppvarmingsmønster og avveining mellom temperaturnivå og ressursbruk.

Published June 20, 2017 10:24 AM - Last modified July 26, 2017 1:51 PM