Transparency in electricity markets

Abstract:

The European Commission is introducing new regulations on submission and publication of data in electricity markets (SPDEM) and on wholesale energy market integrity and transparency (REMIT). I discuss issues relevant for undertaking an evaluation such regulations. I argue that, for market performance, more information is not always better; indeed, more information may undermine market performance by facilitating behaviour that is either not cost efficient or aims at exercising market power or establishing and maintaining collusion. Moreover, ensuring rational economic behaviour and an efficient and competitive market outcome does not require general access to information at a very detailed level or with a high degree of immediacy. I conclude that to achieve the aims of efficiently functioning wholesale electricity markets, fair and non-discriminatory access to data and a coherent and consistent view of the European wholesale electricity market, it does not seem advisable to go quite so far with respect to immediacy and detail as intended by the new regulations.


Abstract in Norwegian:

Sammendrag:

EU-kommisjonen har innfører nye regler om innlevering og publisering av data i elektrisitetsmarkeder (SPDEM) og om integritet og gjennomsiktighet i engrosmarkeder (REMIT). Jeg diskuterer momenter som er relevante i en evaluering av slike regler. Jeg argumenterer for at mer informasjon ikke alltid er til det bedre; faktisk kan mer informasjon underminere markedets funksjonsdyktighet ved å legge til rette for adferd som enten ikke er kostnadseffektiv eller som har til hensikt å utøve markedsmakt eller etablere og vedlikeholde samarbeid. Forøvrig er det ikke nødvendig med generell tilgang til informasjon umiddelbart eller på et svært detaljert nivå for å sikre rasjonell adferd og et effektivt og konkurransedyktig markedsutfall. Jeg konkluderer med at for å oppnå målene for effektivt fungerende grossistmarkeder for elektrisitet, rettferdig og ikke-diskriminerende tilgang til data og et sammenhengende og konsistent bilde av det europeiske grossistmarkedet for elektrisitet, er det ikke nødvendig å gå fullt så langt med hensyn til umiddelbarhet og detaljeringsgrad som det legges opp til med de nye forskriftene.

Published June 20, 2017 10:23 AM - Last modified Jan. 3, 2022 4:48 PM