New publication in Energy:

Optimal location of renewable power

To article in Energy

Author: Henrik Bjørnebye, Cathrine Hagem and Arne Lind

The article Optimal location of renewable power as an been accepted for publication in Energy.

 

Abstract in Norwegian:

Optimal lokalisering av vindkraftverk

Sammendrag:

Dersom verden skal lykkes med et fossilfritt energisystem kreves det store investeringer i fornybar energiproduksjon. Den nye produksjonen må fraktes fram til forbrukerne, og det kan bety store investeringskostnader i ledningsnettet, også langt unna der kraften mates inn i nettet. Kostnader i forbindelse med nødvendige nettforsterkninger bæres ikke fult ut av energiprodusentene. Det kan bety at f.eks. vindkraftprodusentene ikke etablerer vindkraftverk der det er samfunnsøkonomisk mest lønnsom, men der det er privatøkonomisk mest lønnsomt. De vil da ta mer hensyn til gode vindforhold framfor de nødvendige nettinvesteringene. I dette prosjektet har vi sett på politikkinstrumenter for å få en samfunnsøkonomisk riktig geografisk fordeling av nye vindkraftverk. Vi har også beregnet forskjellen i lokalisering og forskjellen i kostander mellom den privatøkonomiske løsningen og den samfunnsøkonomisk beste geografiske plasseringen av nye vindkraftverk i Norge. Våre resultater viser at nettforsterkningskostnadene kan bli betydelig høyere når lokaliseringen er basert på privatøkonomisk lønnsomhet framfor samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Men summen av nettforsterkningskostnader og elproduksjonskostnader ble ganske like siden de privatøkonomiske lønnsomhetskriteriene ledet til lokalisering på steder med bedre vindforhold, og dermed lavere elproduksjonskostnader.

Published Feb. 5, 2018 3:08 PM - Last modified Feb. 5, 2018 3:10 PM