Other news

Published June 8, 2020 12:46 PM

CREEs sluttrapport er blitt godkjent av Norges forskningsråd. Nedenfor følger et utdrag fra Forskningsrådets tilbakemelding.  

Forskningrådets kommentarer til sluttrapporten:

"Sluttrapporten til CREE gir en svært god oversikt over hva senteret har oppnådd i løpet av de siste 8 årene. Rapporten gir også innsikt i betydningen av endringene som skjedde underveis og en god analyse over de bredere effektene av senteret."

Final Report

Appendix

Published July 1, 2019 9:00 AM

CREE forskerne Michael Hoel (UiO) og Karine Nyborg (UiO) ble på EAERE-konferansen 2019 utnevnt til EAERE Fellows. Dette er en anerkjennelse for fremragende bidrag innen miljø og ressursøkonomi

EAERE Fellows 2019

Published June 18, 2018 12:10 PM

Regjeringen har oppnevnt et teknisk beregningsutvalg på klimafeltet. Beregningsutvalget skal bidra til å anslå klimaeffekt av statsbudsjettet, og peke på områder der det kan være behov for å øke kunnskapen og gi råd om metodeutvikling for tiltaks- og virkemiddelanalyser. Det er viktig kunnskap i arbeidet med å nå klimamålene. Utvalget skal ledes av professor Jørn Rattsø.

Til regjeringens side

Published Apr. 5, 2018 4:19 PM

CREE forsker Snorre Kverndokk (Frisch) har blitt valgt ut som en av forfatterne til den sjette hovedrapporten fra IPCC (FNs Klimapanel). Han skal arbeide i arbeidsgruppe III: Tiltak og virkemidler for å redusere klimaendringer og utslipp, som kommer med sin rapport i 2021. Les mer

Han er også blitt utnevnt som landrepresentant (Country Representative) for Norge i EAERE (European Association of Environmental and Resource Economics) for 2018 og 2019.