­
English

Vellykkede omstillinger i et raskt skiftende arbeidsmarked (SWiTCH)

Prosjektnr3195
ProsjektansvarligElisabeth Thuestad Isaksen
OppdragsgiverNorges Forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.300891
ProsjektdeltakereAksel Seippel Bineau
Cloe Garnache
Viktoria M. Gundersen
Maren H. Hedne
Elisabeth Thuestad Isaksen
Marit Klemetsen
Ada Lunde
Simen Markussen
Maria Nareklishvili
Eric Nævdal
Oddbjørn Raaum
Knut Røed
Halvor Storrøsten
Tao Zhang
Prosjektperiode2020 - 2024

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet har som mål å identifisere faktorer som kan legge til rette for effektive og inkluderende omstillinger i arbeidslivet, med et spesielt fokus på omstilling mot et lavutslippssamfunn. Ved å lære av et bredt spekter av omstillinger i privat og offentlig sektor de senere årene, ønsker vi å kaste lys over potensielle muligheter og utfordringer ved fremtidige omstillinger - deriblant et grønt skifte. Prosjektet baserer seg på bruk av detaljerte norske registerdata på individer og bedrifter, og er delt inn i tre hoveddeler.

Del 1 av prosjektet er beskrivende og vil undersøke i hvilken grad strukturelle endringer og turbulens i arbeidsmarkedet er mer fremtredende nå enn tidligere. Konkret ønsker vi å svare på spørsmål som: Bytter vi jobb oftere enn før? Er flere arbeidstakere i midlertidige arbeidsforhold? Beveger vi oss mot et mer polarisert arbeidsmarked?

Del 2 av prosjektet vil kvantifisere effekter av små og større «sjokk» som rammer arbeidstakere, og undersøke hva som kjennetegner vellykkede omstillinger. Potensielle casestudier inkluderer omstilling som følge av endrede oljepriser, omstrukturering av bank og postvesenet, store valutakursendringer, og strengere klima- og miljøpolitikk og andre forhold som øker utslippskostnadene. Forskningsspørsmål inkluderer: Hva skiller vellykkede omstillingsprosesser fra de mindre vellykkede? Hvordan er kostnader og gevinster fordelt på tvers av ulike befolkningsgrupper? I hvilken grad former ferdigheter og utdanning, politikk og kontekstuelle faktorer omstillingsprosesser?

I del 3 ønsker vi å belyse forventede arbeidsmarkedskonsekvenser av en fremtidig grønn omstilling. Som et ledd i dette, vil vi undersøke i hvilken grad dagens ferdigheter og kompetanse sammenfaller med det som vil kreves i et lavutslippssamfunn. Videre vil vi syntetisere funn fra tidligere omstillingsprosesser, både på tvers av næringer og på tvers av land, hvor vi har et spesielt fokus på innsikt som vil være relevant for en grønn omstilling.

Publikasjoner

Frisch Rapport

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Isaksen, Elisabeth T., Knut Røed, Tao ZhangIndikatorer for å måle omstillingstempo i norsk økonomi2022Nr. 3[PDF]