­
English

Evaluering av tiltaket arbeidsforberedende trening. (AFT). Analyse av resultater og vurdering av kost-nytte og effektivitet

Prosjektnr1775
ProsjektansvarligRolf Golombek
OppdragsgiverArbeids- og inkluderingsdepartementet
Oppdragsgivers prosjektnr.SAK 21/3770
ProsjektdeltakereRolf Golombek
Simen Markussen
Knut Røed
Tao Zhang
Prosjektperiode2022 - 2023

Prosjektbeskrivelse

Arbeidsforberedende trening (AFT) erstattet i 2016 de gamle tiltakene arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) og kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift (KIA). Erfaringene med de gamle tiltakene synliggjorde et behov for et tiltak som i større grad er innrettet mot ordinært arbeidsliv. For eksempel fant Møller og Sannes (2009) i sin evaluering av arbeidsmarkedstiltak i skjermet sektor at APS i liten grad ble brukt til å formidle deltakere til arbeid.

Formålet med det nye tiltaket AFT var å bedre tilbudet til personer som har behov for et tilrettelagt og skjermet arbeidsmiljø. AFT kombinerer arbeidstrening og kvalifisering, og det er krav om å tilby deltakerne arbeidstrening og/eller opplæring i ordinært arbeidsliv i løpet av tiltaksperioden. Tiltaket kan vare i inntil ett år, med mulighet for forlengelse.

ASD ønsker en evaluering der en:
- Bruker informasjon om AFT-deltakere og tiltaksarrangører for å identifisere hvilke komponenter som er utslagsgivende for overgang fra AFT til arbeid og utdanning
- Sammenlikner AFT med andre arbeidsmarkedstiltak som tilbys personer med nedsatt arbeidsevne, mht. suksessfaktorene overgang til ordinært arbeid eller studier
- Gjennomfører en samfunnsøkonomisk nytte-kostnadsanalyse og en effektivitetsundersøkelse av AFT.

Publikasjoner

Ingen publikasjoner registrert