­
English

Forskningsstøtte til utvikling av nye indikatorer for overgang til arbeid

Prosjektnr1424
ProsjektansvarligTao Zhang
OppdragsgiverNAV
Oppdragsgivers prosjektnr.
ProsjektdeltakereSimen Markussen
Tao Zhang
Prosjektperiode2022 - 2023

Prosjektbeskrivelse

I prosjektet «Hvordan kan vi måle om vi lykkes med å få flere i arbeid på en bedre måte? – Utvikling av nye indikatorer for NAV» skal Arbeids- og velferdsdirektoratet utvikle nye indikatorer for overgang til arbeid til bruk i NAV. Prosjektet er planlagt gjennomført i perioden september 2022 – mars 2023. Målet er å ferdigstille en anbefaling om de nye indikatorene bør innføres som nye styringsparameter innen sommeren 2023, noe som innebærer at nye styringsindikatorer kan innføres fra 2024. I løpet av prosjektperioden skal følgende skje:

• Indikatorene skal utvikles, herunder å tilrettelegge grunnlagsdata, beregne indikatorene og utvikle digitale løsninger for presentasjon av resultatene som kan brukes av NAV. I denne delen skal det etableres pilotfylker som involveres tett i utviklingen av presentasjon av resultatene.
• De nye indikatorene skal vurderes og kvalitetssikres. Dette skal bidra til et godt kunnskapsgrunnlag for å vurdere om de nye indikatorene bør innføres som nye styringsparametere i NAV. få innspill fra representanter fra etaten, brukere og ansvarlige for arbeidsmarkedstiltak / tiltaksarrangører på hva som er nyttig og hvordan indikatorene bør tas i bruk. Det er også viktig å få innspill på hva som kan være gode resultatmål, blant annet i arbeids- og tjenestelinja og på tiltaksområdet.

Prosjektet bygger videre på et forskningsprosjekt som ble gjennomført av Oslo Economics og Frischsenteret vinteren 2021/2022, i tett samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet. I dette prosjektet ble det foretatt en gjennomgang av forskningslitteratur på feltet, og resultatindikatorer i arbeidsmarkedsmyndighetene i andre land og i andre sektorer i Norge. Prosjektet utredet mulighetsrommet for nye indikatorer for overgang til arbeid og utdanning i NAV, og munnet ut i konkrete anbefalinger om nye indikatorer.

Bakgrunnen for arbeidet med å utvikle nye indikatorer for overgang til arbeid er behovet for å på en bedre måte fange opp kvaliteten på det arbeidet som gjøres i direktoratet og etaten for øvrig. Eksisterende indikatorer har utfordringer, blant annet knyttet til at vesentlige aspekter ved kvalitet ikke fanges opp, og ved at indikatoren er sårbar for endringer og faktorer som NAV ikke har forutsetninger for å kunne påvirke. De nye forslagene til indikatorer som beskrives i rapport fra Oslo Economics og Frischsenteret innebærer en endring i statistikkpopulasjon og utfallsmål, samt til å kontrollere for egenskapet ved NAVs brukere og ved lokale arbiedsmarkedsforhold.

Publikasjoner

Ingen publikasjoner registrert