­
English

Den fallende sysselsettingsraten og dens tiltagende sosiale gradient

Prosjektnr1191
ProsjektansvarligKnut Røed
OppdragsgiverNorges Forskninsgråd
Oppdragsgivers prosjektnr.280350/GE
ProsjektdeltakereBernt Bratsberg
Elisabeth Fevang
Elisabeth Thuestad Isaksen
Simen Markussen
Maria Nareklishvili
Oddbjørn Raaum
Knut Røed
Prosjektperiode2018 - 2022

Prosjektbeskrivelse

Prosjektets hovedmål er å identifisere og analysere mekanismene bak reduserte sysselsettingsrater for yngre aldersgrupper i Norge.

Siden midten av 1980-tallet har sysselsettingsratene blant unge og middelaldrende personer i Norge falt på en måte som er høyt korrelert med familiebakgrunn. Mens det har vært et markert fall i sysselsettingen blant personer som har vokst opp i familier som ligger nederst i inntektsfordelingen, har sysselsettingen vært stabil blant personer som har vokst opp i mer velstående familier. Et sentralt element i dette prosjektet er å kombinere lærdom fra forskning om sosial (intergenerasjonell) mobilitet med lærdom fra forskning om vridninger i etterspørsel etter arbeidskraft pga. endringer i teknologi, handel, og migrasjon. På denne måten håper vi å kaste nytt lys over mekanismene bak endrede sysselsettingsmønstre.

Prosjektet er empirisk og tar sikte på å utnytte longitudinelle administrative registerdata fra Norge. Det består av tre delprosjekter: Det første delprosjektet fokuserer på virkninger av migrasjon. Her vil vi undersøke hvordan migrasjonsmønsteret kan ha endret forholdet mellom tilbudet av og etterspørselen etter ulike typer kompetanse i det norske arbeidsmarkedet, og finne ut om dette kan forklare hvorfor det har blitt en sterkere sammenheng mellom sosial bakgrunn og sysselsettingssannsynlighet.

Det andre delprosjektet studerer betydningen av utdanning. Vi vil undersøke hvordan utvidelser av barnehagetilbud og gjennomføring av skolereformer har påvirket den sosiale gradienten både i utdanning og arbeidsmarkedsdeltakelse. I denne delen av prosjektet vil vi også undersøke omfanget av «overutdanning» (mismatch) i det norske arbeidsmarkedet.

Det tredje delprosjektet studerer arbeidsgiveres atferd. Her er vi bl.a. opptatt av å kartlegge i hvilken grad arbeidsgiveres anstrengelser for å investere i langsiktige relasjoner til sine ansatte og sikre et godt arbeidsmiljø avhenger av hvor lett det er å finne nye arbeidstakere.

Publikasjoner

Vitenskapelige tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Bratsberg, Bernt, Torgeir Nyen, Oddbjørn RaaumAdult Vocational Qualifications Reduce the Social Gradient in Education2019Social Inclusion Vol 7(3), 95-109[PDF] [DOI]

Andre tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Hoen, Maria Forthun, Simen Markussen, Knut RøedInnvandring og sosial mobilitet. Svar til kritikerne2019Tidsskrift for samfunnsforskning Vol 60(3), 309-320[PDF]

Andre skrifter

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Hoen, Maria F., Simen Markussen, Knut RøedImmigration and Social Mobility2018IZA Discussion Paper No. 11904[PDF]