­
English

Spesialiserings eller samdriftsfordeler i produksjon av helsetjenester - Evaluering av regionalt helsesamarbeid

Prosjektnr4201
ProsjektansvarligSverre A. C. Kittelsen
OppdragsgiverSosial- og helsedepartement ved Sykehusavdelingen
Oppdragsgivers prosjektnr.
Prosjektdeltakere
Prosjektperiode2000 - 2005 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet tar utgangspunkt i Sosial og helsedepartementets beskrivelse av bakgrunnen for innføringen av et formalisert regionalt helsesamarbeid. Her heter det bl.a. at
"Formaliseringen av det regionale samarbeidet med opplegge for sterkere statlig styring og innføringen av et nytt planverktøy, er tenkt å føre til organisatoriske endringer i sykehussektoren. Regional samordning av helsetjenestene med oppgavefordeling og effektivisering av helsetilbudet, faglige samarbeidsordninger, bedre utnyttelse av helsepersonell og utstyr m.v. vil kunne føre til mer effektiv organisering og ressursutnyttelse, med bedret kapasistet og pasientflyt. Effekten av god organisering, økt kapasitet og høyere kostnadseffektivitet vil være et bedre behandlingstilbud for pasientene."
En legger videre vekt på kvalitet, tilgjengelighet og likeverdighet i behandlingstilbudet. Av beskrivelsens tre tenkte årsaksammenhenger, som sterkt forenklet er at
a) regionalt samarbeid gir mer spesialisering,
b) spesialisering gir bedret produktivitet, og
c) bedret produktivitet gir bedre behandlingstilbud,
er dette prosjektet særlig knyttet til analyser av holdbarheten og styrken i punkt b); hvorvidt og i hvilken grad en forsterket arbeidsdeling mellom avdelinger, sykehus og fylker vil gi mulighet for økt produksjon og kvalitet i forhold til ressursbruk. Problemstillingen vil primært bli belyst ved ikke-parametrisk estimering av produskjonsmulighetsområdet og testing av samdriftsegenskapene til estimatene.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Jon Magnussen ved SINTEF UNIMED NIS Helsetjenesteforskning, og inngår i prosjektporteføljen til HERO - Helseøkonomisk forskningsprogram ved Universitetet i Oslo.

Publikasjoner

HERO Skrifter

HERO er Helseøkonomisk forskningsprogram ved Universitet i Oslo, og er et samarbeid mellom Frischsenteret, Økonomisk institutt og Institutt for helseledelse og helseøkonomi. Her legger vi kun ut publikasjoner skrevet av forfatter ved Frischsenteret. Komplett liste finnes på http://www.med.uio.no/helsam/forskning/nettverk/hero/publikasjoner/skriftserie/

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Hernæs, Kjersti HeleneMeasuring the Quality of Hospital Services Hospital Specific Factors and Individual Evaluations2005Nr. 10[PDF]
Kittelsen, Sverre A.C. and Jon MagnussenEconomies of scope in Norwegian hospitalproduction - A DEA analysis2003Nr. 8[PDF]
Kittelsen, Sverre A.C., Jon Magnussen og Fredrik Niclas PiroHva betyr forskning, utdanning og reisetid for sykehusenes kostnader?2002Nr. 18[PDF]