­
English

Resultater av samhandlingsreformen: Bedre helse, bedre helsetjenester, bedre samfunnsøkonomi?

Prosjektnr4151
ProsjektansvarligSverre A. C. Kittelsen
OppdragsgiverNorges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.220804
ProsjektdeltakereIngrid M.S. Huitfeldt
Snorre Kverndokk
Prosjektperiode2012 - 2015 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet skal evaluere om samhandlingsreformen og virkemidlene i reformen bidrar til oppfyllelse av reformens målsettinger og om det er utilsiktede positive eller negative konsekvenser av betydning for pasienter, tjenesteleverandører eller samfunnet ellers. Samhandlingsreformen har som målsetting å sikre mer helhetlige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, at en større del av tjenestene utføres i kommunene, og den skal styrke forebygging og bedre folkehelsen. Prosjektet utføres i samarbeid med HELED og Uni Rokkansenteret .

Publikasjoner

Vitenskapelige tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Kverndokk, S. and H. O. MelbergUsing fees to reduce bed-blocking: A game between hospitals and long-term care providers2021European Journal of Health Economics 22(6), 931-949[PDF] [DOI]

HERO Skrifter

HERO er Helseøkonomisk forskningsprogram ved Universitet i Oslo, og er et samarbeid mellom Frischsenteret, Økonomisk institutt og Institutt for helseledelse og helseøkonomi. Her legger vi kun ut publikasjoner skrevet av forfatter ved Frischsenteret. Komplett liste finnes på http://www.med.uio.no/helsam/forskning/nettverk/hero/publikasjoner/skriftserie/

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Kverndokk, S. and H. O. MelbergUsing fees to reduce bed-blocking: A game between hospitals and care providers2016Nr. 2[PDF]