­
English

HERO - Sosial status og helseforskjeller i den nordiske velferdsmodellen

Prosjektnr4103
ProsjektansvarligSnorre Kverndokk
OppdragsgiverNorges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.
ProsjektdeltakereKjell Arne Brekke
Leo Grünfeld
Prosjektperiode2005 - 2006 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet forsøker å forklare hvorfor de nordiske landene, med egalitær inntektsstruktur, har de største forskjellene i helse mellom sosioøkonomiske klasser. Vi drar veksler på omfattende epidemiologiske studier som tyder på at sosial status er en sentral forklaringsfaktor bak forskjeller i helse, og kombinerer dette med økonomiske modelleringer av sosial status. En hovedhypotese er at i egalitære land med likere muligheter vil lav status være et sterkere signal om personlig nederlag, og derfor gi sterkere sosialt stress, med tilhørende sterkere helseeffekter. Prosjektdeltakerne arbeider langs to linjer. For det første har vi satt av ressurser til å gå grundig gjennom den relevante litteraturen om forholdet mellom sosiale/økonomiske forskjeller (SØS) og helseulikhet i befolkningen, der vi spesielt fokuserer på analyser som er relevante for det særegent sterke forholdet mellom SØS og helseulikhet i skandinaviske land. På bakgrunn av dette holder vi nå på med å skrive en survey over litteraturen som knytter sammen status og helse, og som er spesielt relevant i forhold til en teoretisk analyse. For hvilke sykdommer er sammenhengen mellom status og helse sterkest? Finnes det belegg for å skille mellom effekten av medfødt lav status og den lave status en selv må ta ansvaret for? Her må vi trekke på forskningsbidrag fra en rekke faggrupper. Prosjektet ligger følgelig i brytningsfeltet mellom medisin, økonomi og sosialpsykologi. For det andre utarbeider vi en teoretisk modell basert på hovedhypotesen som skissert ovenfor, som kan forklare hvorfor den sosiale dimensjonen i så stor grad bidrar til helseulikheter. Hovedhypotesen indikerer da at fordi den sosiale mobiliteten er høy i land som Norge og Sverige, vil det å ikke lykkes i ens søken etter høy sosial status vanskelig kunne forklares som en følge av sosiale hindre som eksempelvis en sterk sosial lagdeling i samfunnet. Vi vil også se på velferdseffektene av ulike politikkalternativer i en slik modell.

Publikasjoner

Ingen publikasjoner registrert