­
English

Transport, ulikhet og politisk motstand

Prosjektnr3643
ProsjektansvarligElisabeth Thuestad Isaksen
OppdragsgiverNFR via TØI
Oppdragsgivers prosjektnr.302059
ProsjektdeltakereGøril Louise Andreassen
Petter Christiansen
Askill H. Halse
Elisabeth Thuestad Isaksen
Bjørn G. Johansen
Erik Bjørnson Lunke
Oddbjørn Raaum
Vegard Østli
Prosjektperiode2020 - 2024

Prosjektbeskrivelse

Bompenger og andre virkemidler for å begrense biltrafikk i byområder skaper kontroverser, noe både de gule vestene i Frankrike og lokalvalget i Norge i 2019 er eksempler på. En mulig forklaring er at bompenger blir oppfattet som en usosial avgift, men dette er i liten grad dokumentert. I prosjektet TRIPOP skal vi undersøke hvordan ulike grupper rammes av bompenger og rushtidsavgift, hvordan de tilpasser seg, og om fordelingsvirkningene av politikken kan forklare innbyggernes holdninger, valgdeltakelse og partioppslutning.

Norge er interessant å studere fordi andelen som bruker bil er nokså høy, også i storbyområdene. Samtidig er bruken av bompenger økende, noe som kan slå ulikt ut avhengig av hvor en bor og jobber og hvor avhengig en er av bil. Reduserte takster for elbiler kan også slå ulikt ut for ulike grupper. Vi vil finne ut hvilke tilpasningsmuligheter folk har og hva de samlete fordelingsvirkningene av bompenger og andre virkemidler er, inkludert virkningene av biltrafikk på luftkvaliteten i ulike nabolag.

For å kunne studere disse mekanismene vil vi bruke flere datakilder. En sentral datakilde er individuelle registerdata som inneholder opplysninger om bilhold og andre kjennetegn ved husholdningene kombinert med hvilke områder de bor og jobber i. Slike data gir muligheten til å identifisere sosiale forskjeller i transportmuligheter og atferd på et detaljert geografisk nivå, og har i liten grad blitt utnyttet tidligere til forskning på transportpolitikk. Vi vil også utnytte mer aggregerte data fra bompasseringer og tellepunkt til å se på endringer i reiseatferd. I tillegg vil vi gjennomføre spørreundersøkelser i utvalgte byer om reisevaner og holdninger til lokal transportpolitikk.

Vi håper at prosjektet vil bidra til et bedre faktagrunnlag for transportpolitikk i byområder, og også til en mer opplyst offentlig debatt om disse viktige spørsmålene. Funnene vil også være relevante for politikkutforming knyttet til det grønne skiftet på andre områder.

Publikasjoner

Andre skrifter

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Isaksen, Elisabeth T., Bjørn G. JohansenCongestion pricing, air pollution, and individual-level behavioural responses2021Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment Working Paper No. 362[PDF]