­
English

Virkemidler som kan fremme utvikling og bruk av miljøteknologi

Prosjektnr3403
ProsjektansvarligSnorre Kverndokk
OppdragsgiverFinansdepartementet
Oppdragsgivers prosjektnr.
ProsjektdeltakereRolf Golombek
Mads Greaker
Snorre Kverndokk
Prosjektperiode2015 - 2015 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Dette prosjektet er en bestilling fra Grønn skattekommisjon som ber om en gjennomgang av nyere litteratur om offentlig virkemiddelbruk og utvikling av miljøteknologier, og vil antagelig bli publisert som et vedlegg til Grønn skattekommisjon. Vi vil forsøke å besvare følgende spørsmål: a) Hva driver utviklingen av ulike miljøteknologier? B) Hva er omfanget og karakteren av markedssvikt i utviklingen av miljøteknologier? C) Er markedet for miljøteknologi vesentlig forskjellig fra markedene for annen type teknologi? D) Hva anbefaler litteraturen om virkemidler rettet mot utvikling av miljøteknologier, spesielt klimateknologier? E) Hva angir litteraturen om kombinasjonen av støtteordninger og etterspørselsstimulerende tiltak for utvikling av miljøteknologi? F) Hva angir litteraturen bør være myndighetenes rolle i de ulike fasene av teknologiutvikling? Dette spørsmålet ønskes drøftet både allment og spesifikt for Norge (en liten åpen økonomi).

Publikasjoner

Ingen publikasjoner registrert