­
English

Kostnadseffektive strategier for reduksjon av utslipp i Europa

Prosjektnr3201
ProsjektansvarligFinn Førsund
OppdragsgiverNorges Forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.
ProsjektdeltakereOve Wolfgang
Prosjektperiode1997 - 2000 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Et særlig viktig mål for prosjektet er å analysere egenskaper ved kostnadseffektive utslippsreduksjoner når det eksisterer flere forurensende utslipp og disse har flere forurensende virkninger (multi-pollutant-multi-effects). Det tas sikte på å utvikle økonomiske optimeringsmodeller der dette kan analyseres. Eksisterende økonomisk teori på dette feltet er svært generell. Slike analyser kan derfor være viktige bidrag til den økonomiske litteraturen, samtidig som de kan bedre beslutningstakeres innsikt i disse problemstillingene. Den mest omfattende modellen for utregning av kostnadseffektive utslippsreduksjoner i Europa, er IIASAs RAINS modell. Det er derfor en målsetting for prosjektet at stipendiaten skal lære seg denne modellen (eventuelt også andre relevante modeller) og anvende den i forskningsarbeidet. Strukturelle endringer, som endret enrgibruk eller overgang til mindre forurensende energibærere, er ikke integrert i RANS modellen. Siden mange utslipp til luft blir redusert hvis energiforbruket reduseres eller hvis mindre forurensende energibærere tas i bruk tar prosjektetsikte på å gjennomføre analyser der kostnadseffektiviteten ved utslippsreduksjoner også sees i sammenheng med strukturelle forhold. Prosjektet tar dessuten sikte på 'a analysere dynamiske virkninger av ulike rensestrategier.

Publikasjoner

Memorandum

Serien publiseres av Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, i samarbeid med Frischsenteret. Listen under omfatter kun memoranda tilknyttet prosjekter på Frischsenteret. En komplett oversikt over memoranda finnes på http://urn.nb.no/URN:NBN:no-7118

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Førsund, Finn R. and Ove WolfgangThe Compensation Mechanism in the RAINS Model: The Norwegian Targets for Acidification2001Nr. 34[PDF]
Wolfgang, OveEco-Correlation in Acidification Scenarios2001Nr. 23[PDF]
Wolfgang, OveReflections on Abatement Modelling1999Nr. 34[PDF]