­
English

Prospects for Norwegian Petroleum Extraction and implications for the Norwegian Economy as a whole

Prosjektnr3164
ProsjektansvarligOle Røgeberg
OppdragsgiverNorges forskningsråd via SSB
Oppdragsgivers prosjektnr.233687
ProsjektdeltakereBernt Bratsberg
Rolf Golombek
Prosjektperiode2014 - 2017

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet analyserer utsiktene for den norske petroleumsaktiviteten og virkningene for den norske økonomien på lang og mellomlang sikt. Første fase av prosjektet studerer betydningsfulle enkeltfaktorer, slik som verdensmarkedspriser på petroleum, riggrater og lønnsutviklingen i den norske petroleumssektoren. Vi undersøker også hvordan norske politiske rammebetingelser spiller inn på aktiviteten på kontinentalsokkelen. I denne fasen kombinerer vi tilbakeskuende analyser basert på økonometri og fremadskuende globale energimodellstudier for å besvare problemstillingene. I modellstudiene skiller vi ut de arktiske områdene og vier spesiell oppmerksomhet til utviklingen av petroleumsaktiviteten i norsk og russisk Arktis. I den andre fasen av prosjektet studerer vi petroleumssektorens rolle for norsk økonomi som helhet ved hjelp av makroøkonomiske modeller for Norge. Her trekker vi på innsikten fra første fase. Problemstillingene omhandler først og fremst i hvor stor grad norsk økonomi avhenger av petroleumsvirksomheten og hvordan den økonomiske utviklingen på lang og mellomlang sikt påvirkes av en nedfasing av virksomheten på sokkelen. Vi undersøker i hvilken grad humankapitalen,forskningsvirksomheten og nytenkningen knyttet til petroleumssektoren vil kunne komme andre næringer til nytte. Dette vil blant annet avhenge av hvordan arbeidskraften flytter seg over landegrenser og mellom norske næringer, hvordan norske innovasjonsarenaer samspiller og hvordan kunnskap og produktivitetsvekst spres over landegrensene gjennom globale handelsrelasjoner og nettverk.

Publikasjoner

Andre skrifter

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Bratsberg, Bernt, Oddbjørn Raaum, Ole RøgebergMigrant Labor in the Norwegian Petroleum Sector2017Centro Studi Luca d'Agliano Development Studies Working Paper No. 420[PDF]