­
English

Klimaavtaler og teknologisk utvikling

Prosjektnr3112
ProsjektansvarligSnorre Kverndokk
OppdragsgiverNorges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.
ProsjektdeltakereRolf Golombek
Prosjektperiode2001 - 2003 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

I dette prosjektet vil vi studere sammenhengene mellom klimapolitikk og utvikling av nye teknologier. Prosjektet er delt inn i 5 delprosjekter. I delprosjekt 1 vil vi analysere om man bør forsøke å nå klimamålene ved å skattlegge CO2 utslipp eller ved å subsidiere utviklingen av ikke-forurensende teknologier. Dette vil bli studert innenfor en dynamisk likevektsmodell. I delprosjekt 2 vil vi spesielt studere betydningen av endogen teknologiutvikling når utformingen av klimapolitikken er et samspill mellom mange land. En viktig første del av prosjektet vil være å sette seg inn i den generelle litteraturen om endogen teknologiutvikling. Deretter vil vi se på hvilken betydning utformingen av internasjonale avtaler om klimapolitikk vil ha for teknologiutviklingen. Det tredje delprosjektet tar for seg betydningen av internasjonal klimapolitikk for oljemarkedene. Klimamålene kan oppnås både ved økonomiske virkemidler rettet mot fossile brensler, og ved å satse på utvikling av nye teknologier. De to strategiene kan slå ulikt ut for oljemarkedet. Ulike virkemidler i klimapolitikken kan også påvirke diffusjon av miljøvennlig teknologi forskjellig. Dette analyseres nærmere i delprosjekt 4. Til slutt vil vi modellere endogen teknologisk utvikling i Frischsenterets og SSBs modell for det europeiske energimarkedet, noe som bl.a. vil gi gode anslag på effekter som er studert teoretisk.

Publikasjoner

Vitenskapelige tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Aune, F. R., S. Kverndokk, L. Lindholt and K. E. RosendahlProfitability of fossil fuel production under different instruments in international climate policies2007Climate policy vol. 7, s. 60-72.
Golombek, R. and M. HoelClimate Policy under Technology Spillovers2005Environmental and Resource Economics Vol. 31, no. 2, 201-227[PDF]
Golombek, Rolf and Michael HoelUnilateral Emission Reductions and Cross-Country Technology Spillovers2004Advances in Economic Analysis & Policy vol 4, no. 2, article 3
Kverndokk, S., K. E. Rosendahl og T. RutherfordClimate policies and induced technological change: Which to choose, the carrot or the stick?2004Environmental and Resource Economics 27(1): 21-41

Andre tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Aune, F. R., S. Kverndokk, L. Lindholt og K. E. RosendahlLønnsomhet ved ulike virkemidler i internasjonal klimapolitikk2004Økonomisk forum s. 41-48, nr. 4/5
Golombek, R., M. Hoel og S. KverndokkSubsidiering av fornybar energi i klimapolitikken2003Økonomisk forum 9: 22-24
Kverndokk, S. og K. E. RosendahlSubsidiering av gasskraft - fornuftig politikk?2002Økonomisk forum 2, 31-36

Frisch Rapport

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Chikalova, MariaTransboundary environmental problems and endogenous technological change A survey with particular emphasize on the climate problem2002Nr. 6[PDF]

Memorandum

Serien publiseres av Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, i samarbeid med Frischsenteret. Listen under omfatter kun memoranda tilknyttet prosjekter på Frischsenteret. En komplett oversikt over memoranda finnes på http://urn.nb.no/URN:NBN:no-7118

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Golombek, Rolf and Michael HoelThe Kyoto agreement and Technology Spillovers2005Nr. 5[PDF]
Golombek, Rolf and Michael HoelUnilateral emission reductions when there are cross -country technology spillovers2004Nr. 17[PDF]
Golombek, Rolf and Michael HoelClimate Agreements and Technology Policy2004Nr. 11[PDF]
Kverndokk, S., K. E. Rosendahl og T. RutherfordClimate policies and induced technological change: Impacts and timing of technology subsidies2004Nr. 5[PDF]
Golombek, Rolf and Michael HoelClimate Policy under Technology Spillovers2003Nr. 22[PDF]
Kverndokk, S., K. E. Rosendahl og T. RutherfordClimate policies and induced technological change: Which to choose the carrot or the stick?2001Nr. 26[PDF]

Andre skrifter

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Aune, Finn Roar, Snorre Kverndokk, Lars Lindholt og Knut Einar RosendahlProfitability of different instruments in international climate policies2005Discussion paper no 403, Statistisk sentralbyrå[PDF]
Golombek, Rolf and Michael HoelClimate Agreements and Technology Policy2004Nota di Lavaro 90:2004, FEEM[PDF]