­
English

Overskuddsflytting - skatteunndragelse i Norge

Prosjektnr2141
ProsjektansvarligJohn Christian Langli
OppdragsgiverNorges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.
Prosjektdeltakere
Prosjektperiode1.1.2002 - 31.12.2002 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Flernasjonale selskaper kan maksimere avkastningen etter skatt ved å flytte skattepliktig inntekt fra høyskatteland til lavskatteland. Overskuddsflyttingen kan f. eks. skje ved at selskaper som opererer i høyskatteland betaler mer enn markedsprisen ved kjøp av varer og/eller tjenester fra selskaper i samme konsern som er lokalisert i lavskatteland. Dette prosjektets hovedmål er å bedre kunnskapen om flernasjonale selskapers eventuelle flytting av overskudd til og fra Norge. Eksisterende forskningsresultater, basert på årene 1994, 1995 og 1996, indikerer at utenlandskontrollerte selskaper som opererer i Norge rapporterer lavere lønnsomhet enn sammenliknbare norskkontrollerte selskaper. Et formål med dette prosjektet er å undersøke hvor pålitelige disse estimatene er. Spesielt innen engros- og detaljhandel kan det være rimelig å forvente at internprisene kan brukes for å flytte overskudd mellom konsernselskaper, fordi kjøp og salg er selskapenes hovedaktiviteter. Det andre formålet med dette prosjektet er å analysere om den rapporterte lønnsomheten har sammenheng med volumet på de konserninterne transaksjonene. Eksisterende resultater tyder på at mindreavkastningen for utenlandskontrollerte selskaper relativt til norskkontrollerte selskaper avtok i perioden 1994 - 1996. Det tredje formålet med dette prosjektet er undersøke utviklingen i mindreavkastningen over en lengre tidsperiode for å se om det har skjedd endringer, og om mulig peke på faktorer som kan forklare eventuelle endringer.

Publikasjoner

Ingen publikasjoner registrert