­
English

Offentlig eller privat drift?

Prosjektnr2103
ProsjektansvarligNils-Henrik M. von der Fehr
OppdragsgiverNorges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.
Prosjektdeltakere
Prosjektperiode1998 - 2002 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Et gjennomgangstema i dette prosjektet er å analysere alternative organiseringsformer for produksjon av varer og tjenester som tilbys av det offentlige. Vi er spesielt interessert i å sammenlikne effektivitetspotensialet til statlige forvaltningsselskaper, statsaksjeselskaper og hel-eller delprivatiserte bedrifter. Vårt metodologiske utgangspunkt er at effektiviteten til en organisasjon i stor utstrekning bestemmes av incentivstrukturen til ledelsen, de ansatte og eierne av organisasjonen. En viktig del av prosjektet vil bestå av kartleggingsarbeid /case-studier av den interne organiseringen av bedrifter med forskjellige eierformer; f.eks. statlige forvaltningsbedrifter, statlige aksjeselskap og private bedrifter. Vi vil kartlegge grad av autonomitet for ledelsen vis a vis eierne, utformingen av ansettelseskontrakter, lønns- og opprykksordninger, incentivene til kompetansehevning osv. i bedrifter med de forskjellige eiertypene. I tillegg til det mer generelle kartleggingsarbeidet beskrevet over ønsker vi å se på utvalgte enkeltsektorer i mer detalj. Vi vil konsentere oss om sektorer der skillet mellom privat og offentlig drift er prinsipielt viktig og der privatisering av offentlig virksomhet er på den politiske dagsorden eller kan bli det om ikke så lenge. Kandidater til en mer dyptgående analyse finner vi innenfor sektorer som eldreomsorg, bank -og finansnæringen, veisektoren, arbeidsformidling, og drift av flyplasser. En viktig del av prosjektet vil være knyttet til utviklingen av ny teori. Teoriutviklingen vil for det første være knyttet til optimal organisering av statlig produksjon under realistiske forutsetninger om mulighetene og beskrankningene politikere og reguleringsmyndighet står overfor. For det andre vil vi studere problemstillinger knyttet til konkurranseutsetting og anbudsrunder i offentlig regi.

Publikasjoner

Ingen publikasjoner registrert