­
English

Billigere og bedre? Kvalitet og effektivitetsanalyser i offentlig sektor

Prosjektnr2102
ProsjektansvarligFinn Førsund
OppdragsgiverNorges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.
ProsjektdeltakereDag Fjeld Edvardsen
Sverre A. C. Kittelsen
Prosjektperiode1998 - 2000 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Utelatelse av kvalitet i effektivitets - og produktivitetsstudier kan gi et skjevt bilde av effektivitetsforskjeller mellom ulike enheter. Det er grunn til å tro at nettopp den dårlige dekningen av kvalitetsaspektet hindrer både aksept for, og bruk av, effektivitetsundersøkelser i offentlig sektor. Det er derfor behov for en grundig teoretisk drøfting av kvalitetsbegrepet, hvordan det kan operasjonaliseres og hvordan tallfesting best kan gjennomføres i praksis. Prosjektet vil inneholde: (i) prinsippielle avklaringer av hva som ligger i kvalitetsbegrepet mht tjenester, operasjonaliseringsmuligheter, ol, (ii) utvikling av metodeverktøy (DEA) for effektivitet og produktivitet når kvalitetsvariable er med, (iii) konkrete anvendelser. Kjennskap til sektorene, tilgang på data og resultater fra analyser uten eksplisitt behandling av kvalitetsaspekter, gjør at prosjektet vil starte med oppfølginger av studier vi har gjennomført for pleie- og omsorgssektoren og statlige høgskoler. Dette er søkt finansiert av andre kilder (jfr "Utfyllende opplysninger.." datert 10.9). I løpet av prosjektperioden vil det også være naturlig å studere andre sektorer. Vi har lignende problemstillinger innenfor undervisning fra grunnskole til universitet og innenfor helse fra primærhelsetjeneste til sykehus. Andre områder kan være barnehager, omsorgsinstitusjoner, likningskontorer, politi og domstoler, forsvaret og administrasjon generelt. Vi tar sikte på å arbeide parallelt med problemstillingene (i)-(iii) over, fordi samspillet mellom teori og empiri vil være viktig.

Publikasjoner

Vitenskapelige tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Førsund, Finn R., Sverre A. C. Kittelsen, Vladimir E. KrivonozhkoFarrell Revisited: Visualising properties of DEA Production Frontiers2009Journal of the Operational Reseach Society 60, 1535-1545[PDF] [DOI]
Førsund, F.R. and Zanola, RThe art of benchmarking: Picasso prints and auction house perfomance2007Applied Economics 38(12), 1425-1434[PDF]
Førsund, F.R. and Zanola, R.DEA meets Picasso: the impact of auction houses on the hammer price2007Annals of Operations Research 145, 149-165[PDF]

Bokkapittel

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Edvardsen, Dag Fjeld, Finn R. Førsund, Wiljar Hansen, Sverre A.C. Kittelsen and Thor NeurauterProductivity and Regulatory Reform of Norwegian Electricity Distribution Utilities2006[PDF]

Andre tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Kittelsen, Sverre A.C. og Finn R. FørsundEmpiriske forskningsresultater om effektivitet i offentlig tjenesteproduksjon2001Økonomisk forum Nr 6, s. 22-29[PDF]

Memorandum

Serien publiseres av Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, i samarbeid med Frischsenteret. Listen under omfatter kun memoranda tilknyttet prosjekter på Frischsenteret. En komplett oversikt over memoranda finnes på http://urn.nb.no/URN:NBN:no-7118

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Førsund, Finn R., Sverre A. C. Kittelsen, Vladimir E. KrivonozhkoFarrell Revisited: Visualising the DEA Production Frontier2007Nr. 15[PDF]
Kittelsen, Sverre A.C., Guri Galtung Kjæserud and Odd Jarle KvammeErrors in Survey Based Quality Evaluation Variables in Efficiency Models of Primary Care Physicians2001Nr. 24[PDF]
Førsund, Finn R. and Espen ErlandsenEfficiency in the Provision of Municipal Nursing-and Home-Care Services: The Norwegian Experience1999Nr. 32[PDF]