­
English

Utvikling av et forsøk med stipend

Prosjektnr1327
ProsjektansvarligKaren Evelyn Hauge
OppdragsgiverKD via Kompetanse Norge
Oppdragsgivers prosjektnr.1650krbe
ProsjektdeltakereNina Drange
Karen Evelyn Hauge
Simen Markussen
Oddbjørn Raaum
Tao Zhang
Prosjektperiode2020 - 2022

Prosjektbeskrivelse

Det har vært en langvarig diskusjon om bruk av ulike ordninger for å stimulere til økt deltagelse i livslang læring: Stipender, kompetansefunn (tilskudd), kompetansefond (avsetning + tilskudd) m.m. EVU-utvalget foreslo en forskningsbasert utprøving for å lære mer om økonomi som barriere for deltagelse. Hovedmotivasjon for å gjennomføre forsøket blant fagarbeidere, er myndighetenes ønske om å øke andelen som deltar i videreutdanning i denne gruppa. Forsøket skal se på stipendets effekt på fagarbeidernes deltagelse i videreutdanning.

Kunnskapsdepartementet har besluttet å gjennomføre en slik forskningsbasert utprøving av tilbud om stipend til fagarbeidere. Kompetanse Norge har ansvar for gjennomføringen. Frischsenteret og Fafo har fått i oppdrag å utvikle og gjennomføre forsøksordningen med stipend til fagarbeidere. Med fagarbeidere menes her personer som står registrert med fullført videregående opplæring, yrkesfaglig retning (både de med fagbrev/svennebrev og de med vitnemål fra yrkesfag) som høyeste fullførte utdanning.

I hovedtrekk har prosjektet tre faser:
• Fase 1: Modellutviklingsfasen. Denne fasen inkluderer å skrive en kunnskapsoppsummering av relevant litteratur om effekter av økonomiske insentiver i utdanning og opplæring, og å utvikle råd for hvordan forsøket, både piloten og hovedforsøket, bør designes og gjennomføres.
• Fase 2: Pilotordning i skoleåret 2021/22
• Fase 3: Hovedforsøket i 2022/2023

Forsøket vil være utformet som et randomisert kontrollert forsøk. Dette innebærer at studiepopulasjonen skal deles inn i 3 grupper basert på en loddtrekning. Den ene gruppen får tilbud om et stipend, en annen gruppe får informasjon om utdanningsmuligheter, men ikke stipend, og den tredje gruppen er en ren kontrollgruppe uten noe tiltak. I evalueringen av forsøket vil vi sammenligne andelen som deltar i videreutdanning mellom gruppene som får tilbud om stipend og gruppene som ikke får tilbud om stipend.

Publikasjoner

Ingen publikasjoner registrert