­
English

Forholdet trygd/skatt og insentiver til arbeid

Prosjektnr1316
ProsjektansvarligKnut Røed
OppdragsgiverArbeids- og sosialdepartementet
Oppdragsgivers prosjektnr.
ProsjektdeltakereElisabeth Fevang
Morten Nordberg
Prosjektperiode2005 - 2005 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Vi tar sikte på å basere utredningen på koblede administrative registerdata, slik at analysen i prinsippet omfatter hele landets potensielle yrkesbefolkning. Vårt metodiske opplegg kan kort beskrives som følger: Vi tar utgangspunkt i den arbeidsmarkedssituasjonen et individ befinner seg i ved utgangen av et kalenderår. Vi forsøker så å anslå den inntekt som kan oppnås ved alternative valg for arbeidsmarkedstilpasning i det påfølgende år, og beregner skatter og (eventuelle) trygdeytelser knyttet til de alternative valgene (basert på gjeldende skatteregler, regler for berening av trygdeytelser, avkortingsgsregler, friinntektsgrenser etc.). På dette grunnlag beregner vi formelle og totale (effektive) skattesatser knyttet til hvert enkelt valg, hensyn tatt til (eventuell) inntekt opptjent av ektefelle. Vi fokuserer på de mulige tilstandene heltids arbeid, halvtids arbeid, intet arbeid, og på marginale arbeidstidsjusteringer i forhold til disse hovedvalgene.

Publikasjoner

Frisch Rapport

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Fevang, Elisabeth, Morten Nordberg og Knut RøedFormelle og totale skattesatser på inntekt for personer med svak tilknytning til arbeidsmarkedet2005Nr. 3[PDF]