­
English

Europa i endring

Prosjektnr1182
ProsjektansvarligOddbjørn Raaum
OppdragsgiverNFR via ESOP
Oppdragsgivers prosjektnr.227072
ProsjektdeltakereAsbjørn Goul Andersen
Bernt Bratsberg
Rolf Golombek
Maria Forthun Hoen
Knut Røed
Prosjektperiode2013 - 2018

Prosjektbeskrivelse

Frischsenteret deltar i prosjektet ledet av Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo på delprosjekter: (i) Lønns- og sysselsettingstilpasning etter finanskrisen i 2008. Arbeidsgiver-/arbeidstakerdata fra Portugal, Spania, Tyskland, Norge og USA vil bli brukt til å studere respons hos bedrifter og arbeidstakere på tvers av ulike institusjonelle rammer for lønnsdannelse, samt implikasjoner for både lønnsforskjeller og for arbeidsmarkedene i Europa, både når det gjelder et betydning og tilpasning til sjokk. (ii) Entreprenørskap og vekst. Omfattende norske data for arbeidstakere og bedrifter tillater studier av et utvidet entreprenørskapsbegrep som inkluderer selvstendig næringsvirksomhet og aksjeselskaper å utforske problemstillinger knyttet til betydningen av regionale effekter og internasjonalisering. Vi vil også studere hvordan entreprenørskap kan tjene som en vei ut av arbeidsledighet og undersøke hvordan endringer i kompensasjonsstrukturer kan påvirke tilgangen på entreprenørskap. (iii) Økonomiske effekter av åpne arbeidsmarkeder. Arbeidstakere som flyter over landegrensene vil utløse arbeidsmarkedstilpasninger i både sysselsetting og lønnsstrukturer, både hos mottaker – og senderland. Ambisjonen er her å studere empirisk hvordan et mer integrert europeisk arbeidsmarked påvirker insentivene til å (re) lokalisere produksjonen i utlandet enten gjennom (utenlandske direkte investeringer, eller gjennom internasjonalt outsourcing) kan endre seg som relative lønnskostnader svare på trekkfugl tilsig. Mer rikelig og billigere arbeidskraft ressurser kan også heve de økonomiske gevinstene ved investeringer i fysisk kapital og ny teknologi.

Publikasjoner

Vitenskapelige tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Bratsberg, Bernt, Oddbjørn Raaum and Knut RøedJob Loss and Immigrant Labor Market Performance2018Economica vol 85(337), 124-151[PDF] [DOI]
Bratsberg, Bernt and Knut RøedThe Nordic welfare model in an open European labor market2015Nordic Economic Policy Review 2, 19-42[DOI]

Andre tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Bratsberg, Bernt, Oddbjørn Raaum og Knut Røed Flyktninger på det norske arbeidsmarkedet2016Søkelys på arbeidslivet Vol 33(3), 185-207[DOI]

Frisch Arbeidsnotat

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Hoen, Maria ForthunOccupational crosswalk, data and language requirements2016Nr. 1[PDF]

Andre skrifter

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Bratsberg, Bernt, Oddbjørn Raaum, and Knut RøedExcess Churn in Integrated Labor Markets2019[PDF]
Bratsberg, Bernt, Oddbjørn Raaum and Knut RøedJob Loss and Immigrant Labor Market Performance2016Artikkelen kan lastes ned fra CReAM (http://www.cream-migration.org/publ_uploads/CDP_02_16.pdf) og IZA (http://ftp.iza.org/dp9729.pdf)[PDF]