­
English

Arbeidslivet etter pensjonsreformen

Prosjektnr1175
ProsjektansvarligErik Hernæs
OppdragsgiverNorges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.220746
ProsjektdeltakereChristian Brinch
Simen Gaure
Zhiyang Jia
Simen Markussen
Knut Røed
Steinar Strøm
Tao Zhang
Prosjektperiode2012 - 2017 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

For ansatte i privat virksomhet øker pensjonsreformen den økonomiske avkastningen av å arbeide utover 62 år. Reformen kan også gi økt likviditet blant eldre ved at både Folketrygd og privat tjenestepensjon kan tas ut fra 62 år, med tilsvarende justering av de årlige beløpene. Endringene i Folketrygden kan også gi opphav til endringer i de private tjenestepensjonene, og betinger tilpasning av uføretrygden. De samlete virkningene i arbeidsmarkedet avhenger også av skattesystemet. Prosjektet vil starte med å kartlegge endringene i arbeidsincentivene i det nye systemet. Når data blir tilgjengelig, vil vi analysere endringer i yrkesaktiviteten, endringer i de private tjenestepensjoner og interaksjonen mellom disse. Reformen kan også øke yrkesaktiviteten blant yngre personer som ønsker å kompensere for levealdersjusteringen. Vi vil også se om data kan gi grunnlag for analyser av virkninger på helseforhold. Resultater fra delanalyser vil gi grunnlag for samlete oversikter over virkningene, og analyser av makroøkonomiske forhold og offentlige finanser. Dette vil bli koordinert med et parallelt prosjekt i Statistisk sentralbyrå.

Publikasjoner

Vitenskapelige tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Brinch, C.N., E. Hernæs, Z. JiaSalience and Social Security Benefits2017Journal of Labor Economics Vol 35(1)[PDF] [DOI]
Hernæs, Erik, Simen Markussen, John Piggott, Knut RøedPension reform and labor supply2016Journal of Public Economics Vol 142, 39-55.[PDF] [DOI]

Memorandum

Serien publiseres av Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, i samarbeid med Frischsenteret. Listen under omfatter kun memoranda tilknyttet prosjekter på Frischsenteret. En komplett oversikt over memoranda finnes på http://urn.nb.no/URN:NBN:no-7118

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Brinch, Christian N., Erik Hernæs and Zhiyang JiaSalience and Social Security Benefits2015Nr. 13[PDF]

Andre skrifter

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Hernæs, Erik, Zhiyang Jia, John Piggott and Trond Christian VigtelFlexible Pensions and Labor Force Withdrawal2019WP 2019/3, Cepar[PDF]
Hernæs, E., S. Markussen, J. Piggott and K. RøedPension Reform and Labor Supply: Flexibility vs. Prescription2015IZA Discussion paper no 8812[PDF]