­
English

Resultatforskjeller i norsk skole

Prosjektnr1171
ProsjektansvarligOddbjørn Raaum
OppdragsgiverNorges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.
Prosjektdeltakere
Prosjektperiode2005 - 2007 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet studerer variasjonen i kunnskapsnivå blant norske skoleungdommer, målt ved karakterer og resultater på nasjonale prøver. Hovedutfordringen er å skille mellom resultatforskjeller som kan tilskrives sosial bakgrunn og forskjeller som skyldes skolens bidrag til læringsutbytte. Segregering og resultater i offentlige skoler og frittstående skoler skal studeres parallelt. Prosjektet vil kartlegge i hvilken utstrekning læringsutbyttet kan forklares ved mengde og kvalitet på lærerressurser. Samtidig vil vi søke å skille mellom ulike forklaringer på hvorfor barn av foreldre med lang utdanning og god økonomi oppnår bedre karakterer enn skolekamerater fra familier med lavere inntekt og utdanningsnivå. Blant hypotesene vi vil teste er om lav familieinntekt under oppveksten har kausale effekter på barnas deltakelse i høyere utdanning, hvor i utdanningskarrieren eventuelle effekter er sterkest og om betydningen av foreldrenes inntekt har endret seg over tid. Prosjektet vil kartlegge omfanget av og spesielt fremveksten av nye, frittstående skoler. Hvor og hvordan skjer etableringene? Hvilke økonomiske incentiver er eksisterende og potensielle friskoler stilt overfor? Hvilke elevgrupper rekrutteres til de frittstående skolene? Hvordan er lærerrekrutteringen til de frittstående skolene? Skiller læringsbyttet elevene får fra det som skapes i offentlige skoler? Datagrunnlaget vil være avgangskullene i norsk grunnskole, 2001-2005. Karakterdata og resultater fra nasjonale prøver på individnivå vil bli koblet sammen med familieinformasjon og skoletilhørighet. Informasjon om skoleressurser på skole- og kommunenivå vil bli hentet fra KOSTRA, GSI og diverse administrative registre. Studien av familieinntekt og utdanning vil også bygge på registerdata for eldre kohorter. Prosjektet er et samarbeid mellom Frischsenteret, Statistisk sentralbyrå og SNF/NHH i Bergen.

Publikasjoner

Vitenskapelige tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Hægeland, Torbjørn, Oddbjørn Raaum and Kjell G. SalvanesPennies from heaven? Using exogenous tax variation to identify effects of school resources on pupil achievement2012Economics of Education Review 31, 601-614[PDF]

Andre tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Hægeland, T., L. Kirkebøen, O. Raaum og K.G. SalvanesFamiliebakgrunn, skoleressurser og avgangskarakterer i norsk grunnskole. Utdanning 2005 - deltakelse og kompetanse2005Statistiske analyser 74

Memorandum

Serien publiseres av Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, i samarbeid med Frischsenteret. Listen under omfatter kun memoranda tilknyttet prosjekter på Frischsenteret. En komplett oversikt over memoranda finnes på http://urn.nb.no/URN:NBN:no-7118

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Hægeland, Torbjørn, Oddbjørn Raaum and Kjell Gunnar SalvanesPennies from heaven - Using exogenous tax variation to identify effects of school resources on pupil achievement2007Nr. 18[PDF]

Andre skrifter

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Hægeland, T., Kirkebøen, L.J., Raaum, O. og K.G. SalvanesWhy Children of College Graduates Outperform their Schoolmates: A Study of Cousins and Adoptees2010IZA Discussion Paper no. 5369[PDF]
Hægeland, T., O. Raaum og K.G. SalvanesPupil Achievement, School Resources and Family Background2005IZA Discussion Paper 1459[PDF]
Hægeland, T., Raaum, O. og K.G. SalvanesPupil achievement, school resources and family background2004Discussion paper no 397, SSB[PDF]