­
English

Returmigrasjon blant innvandrere i Norge

Prosjektnr1161
ProsjektansvarligBernt Bratsberg
OppdragsgiverNorges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.
Prosjektdeltakere
Prosjektperiode1.1.2002 - 31.12.2002 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

En aldrende befolkning med fall i arbeidsstyrken aktualiserer spørsmålet om økt arbeidsinnvandring. Dimensjonering av innvandringspolitikken gjøres med hensyn til bruttoinnvandring, men det effektive bidraget fra innvandring til arbeidsstyrken påvirkes av returmigrasjon og yrkesdeltaking blant innvandrerne. Videre vil variasjon i returtilbøyelighet mellom grupper føre til viktige avveininger i utformingen av innvandringspolitikken. Tidligere studier viser at omfanget av returmigrasjon blant innvandrere i Norge er betydelig, men kunnskapen om hvem som drar og hvorfor er mangelfull. Dette prosjektet vil ta i bruk unikt datamateriale og kartlegge nivået på returmigrasjon fra Norge samt variasjonen i returmigrasjonsrater mellom grupper. Prosjektet vil analysere årsaker til disse empiriske sammenhengene. Et viktig bidrag av prosjektet er empirisk testing av teoretiske prediksjoner om selektiv adferd i returmigrasjon. Funnene fra denne studien vil bli benyttet i en ny analyse av arbeidsmarkedsassimilering (botidseffekter) for innvandrere, der vi tar hensyn til virkninger av eventuell selektiv returmigrasjon. Denne analysen vil ha et komparativt perspektiv ved at empiriske regulæriteter i de norske dataene vil bli etterprøvd i data fra Danmark og USA. Prosjektet er et samarbeid mellom Kjetil Sørlie (NIBR) og Frischsenteret.

Publikasjoner

Andre skrifter

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Bratsberg, Bernt, Hege Marie Edvardsen, Oddbjørn Raaum og Kjetil SørlieUtflytting blant innvandrere i Norge2005Søkelys på arbeidslivet nr 2, årgang 22, s 181-192[PDF]