­
English

Tøffere krav? Ferdigheter og deltakelse i arbeidsmarkedet

Prosjektnr1155
ProsjektansvarligBernt Bratsberg
OppdragsgiverNorges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.
Prosjektdeltakere
Prosjektperiode2007 - 2011 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet er en empirisk studie av hvordan leseferdigheter, problemløsningsevne, utdanning og helse henger sammen med deltakelse i arbeidsmarkedet. Det hevdes ofte at arbeidslivets krav til kvalifikasjoner har økt. Vi vil teste om kravene har blitt skjerpet de siste ti årene og på hvilke måter mønstre i det norske arbeidsmarkedet avviker fra hva vi finner i andre vestlige land. ALL-studien (Adult Literacy Life Skills Survey) fra 2003 representerer en unik mulighet, ettersom den gir opplysninger om fire ulike ferdighetsmål, arbeidsmarkedsutfall, opplysninger om helse og utdanning mm innenfor samme datamateriale, og ble gjennomført i flere land. Dessuten er det mulig å studere utviklingen over tid gjennom å sammenlikne mønstre med hva vi finner i forgjengeren, IALS (International Adult Literacy Survey) fra 1994. Endelig har vi i Norge koblet på en rekke registerdata til undersøkelsen med utdypende informasjon om familiebakgrunn, arbeidsmarkeds- og trygdehistorie siste ti år, i tillegg til langvarige sykefravær. Konkret vil prosjektet gjennomføre identiske analyser av hvordan individuelle ferdigheter (ALL-skårer, utdanningsnivå), helse, alder og kjønn påvirker lønn og sysselsetting, ved hjelp av mikrodata for Norge og fem/seks andre land, herunder Canada og USA. Ved å kombinere IALS, ALL og ti år med registerdata, vil vi undersøke om ferdighetsnivået har en større effekt på lønn og sannsynligheten for arbeidsmarkedsdeltakelse nå enn tidligere. Har relativ lønn og eller sysselsettingsandeler endret seg i disfavør av arbeidstakere med svake kvalifikasjoner? Individuelle hendelser og variasjon i tidspunkt for inntreden på arbeidsmarkedet vil brukes til å teste hvor mye arbeidserfaringer betyr for ferdigheter. Vi vil også studere i hvilken grad mangel på arbeidsmarkedssuksess hos ikke-vestlige innvandrere kan tilskrives forskjeller i ferdigheter, og dessuten hvorvidt innvandrere er overkvalifisert gjennom jobber som stiller lavere krav til ferdigheter enn den de har.

Publikasjoner

Vitenskapelige tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Bratsberg, Bernt, Oddbjørn Raaum and Knut RøedWhen Minority Labor Migrants Meet the Welfare State2010Journal of Labor Economics vol 28(3), 633-676[DOI]

Andre tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Bratsberg, Bernt, Torbjørn Hægeland, and Oddbjørn RaaumTøffere krav? Ferdigheter og deltakelse i arbeidslivet2011Søkelys på arbeidslivet 28(4): 302-316 [PDF]
Bratsberg, Bernt, Torbjørn Hægeland, and Oddbjørn RaaumTøffere krav? Ferdigheter og deltakelse i arbeidslivet2011Søkelys på arbeidslivet 28(4), 302-316[PDF]
Bratsberg, Bernt, Knut Røed og Oddbjørn RaaumMå arbeid lønne seg i et inkluderende arbeidsliv?2008Tidsskrift for Velferdsforskning 11(1): 49-61