­
English

Egenproduksjon, beskatning og skatteunndragelser - en teoretisk og empirisk studie

Prosjektnr1141
ProsjektansvarligJon Strand
OppdragsgiverNorges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.
Prosjektdeltakere
Prosjektperiode2001 - 2001 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet vil studere sammenhenger mellom individenes arbeidsinnsats fordelt på tre ulike aktiviteter, nemlig regulært lønnet arbeid, "svart arbeid" og egenproduksjon av tjenester i hjemmet. Skattesystemets utforming, sammen med blant annet straffen knyttet til avsløring av skatteunndragelser, vil ha betydning for denne fordelingen. Vi vil studere slike sammenhenger teoretisk, med utgangspunkt i modeller der ulike individer forutsettes å ha ulik produktivitet og der det forhandles om lønn ved både regulært "svart" arbeid. Vi vil blant annet søke å utlede "optimale" nivåer for beskatning av regulært arbeid og straff ved skatteunndragelser, for gitt provenykrav for myndighetene. Et spørsmål som da studeres er om det da alltid innebærer velferdsgevinster å ha svart arbeid, og eventuelt om en økning i omfanget av svart arbeid i noen tilfeller kan gi økt velferd. Prosjektet har også en empirisk del der vi vil studere hvordan ulike skattekiler i ulike land kan bidra til ulik allokering av arbeidskraft mellom de tre typene aktiviteter. Vi søker da å bestemme potensialet for velferdsgevinster ved endring i skattenivåene. Vi vil også studere data for Tidsnyttingsundersøkelsen som gjennomføres av SSB i inneværende år. Disse dataene vil kunne sammenliknes med tilsvarende data fra 1980 og 1990. Dette kan gi grunnlag for studie av hvordan ulike aspekter ved individers tidsnytting, herunder omfanget av egenproduksjon av tjenester, kan ha hatt sammenheng med endringer i skattesatser i samme periode.

Publikasjoner

Memorandum

Serien publiseres av Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, i samarbeid med Frischsenteret. Listen under omfatter kun memoranda tilknyttet prosjekter på Frischsenteret. En komplett oversikt over memoranda finnes på http://urn.nb.no/URN:NBN:no-7118

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Schwierz, ChristophThe Effects of Taxes and Socioeconomic Variables on Market Work and Home Production in Norway in the Years 1970 to 20002003Nr. 33[PDF]