­
English

Den offentlige eldreomsorgens betydning for yrkesaktivitet blant våre eldste arbeidstakere

Prosjektnr1135
ProsjektansvarligSnorre Kverndokk
OppdragsgiverNorges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.
ProsjektdeltakereElisabeth Fevang
Knut Røed
Prosjektperiode2006 - 2008 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

I Norge har det offentlige et juridisk forpliktende ansvar for å dekke pleie- og omsorgsbehov til eldre. Familien, i praksis kvinner, står imidlertid for en stor del av omsorgen til tross for at denne hjelpen ikke er pålagt og regulert gjennom lovgivningen. Et begrenset tilbud av offentlige tjenester fører i praksis til at familien må yte, i flere tilfeller omfattende, omsorg til eldre. Pleie- og omsorg som ytes gjennom familiebånd eller offentlige tilbud kan både være alternativer, eller et samarbeid. Tjenestene kan også være en tilleggsomsorg til eldre. Framveksten av offentlige omsorgstjenester har også bidratt til at eldre får dekket behov som de tidligere ikke fikk dekket. Hvordan hjelpen fordeler seg på familie versus offentlig tjenesteyting kan ha stor innflytelse på den nest eldste generasjonens arbeidsmarkedsatferd. Jo mer tid barna bruker til omsorgsarbeid for sine foreldre, jo mindre tid er disponibel for alternativ aktivitet. I dette prosjektet vil vi studere empirisk i hvilken grad voksne barns yrkesdeltakelse og inntekt påvirkes av foreldres omsorgsbehov, og hvordan dette endres ved bortfall av pleiebehov ved at foreldrene dør. Vi studerer også hvilken betydning det kommunale tilbudet av omsorgstjenester har for denne atferden, for eksempel hvorvidt det er satset på hjemmetjenester eller institusjonstjenester. Prosjektet er et samarbeid mellom Frischsenteret og FAFO (Heidi Gautun).

Publikasjoner

Vitenskapelige tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Fevang, E., S. Kverndokk and K. RøedLabor Supply in the Terminal Stages of Lone Parents' Lives2012Journal of Population Economics vol 25(4): 1399-1422[PDF]

Andre tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Fevang, E., S. Kverndokk and K. RøedOmsorg for foreldre - hvordan påvirkes yrkesaktiviteten?2009Søkelys på arbeidslivet no. 1, pp. 113-123[PDF]
Kverndokk, SnorreHva skal vi gjøre med de gamle enkene? En kommentar til Nasjonalbudsjettet 20102009Samfunnsøkonomen nr. 8, 5-17

Frisch Arbeidsnotat

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Kebebew NegeraAn Informal Care Leave Arrangement - An Economic Evaluation2009Nr. 1[PDF]

HERO Skrifter

HERO er Helseøkonomisk forskningsprogram ved Universitet i Oslo, og er et samarbeid mellom Frischsenteret, Økonomisk institutt og Institutt for helseledelse og helseøkonomi. Her legger vi kun ut publikasjoner skrevet av forfatter ved Frischsenteret. Komplett liste finnes på http://www.med.uio.no/helsam/forskning/nettverk/hero/publikasjoner/skriftserie/

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Fevang, E., Kverndokk, S., Røed, K.A model for supply of informal care to elderly parents2008Nr. 12[PDF]
Fevang, Elisabeth, Snorre Kverndokk, Knut RøedInformal Care and Labor Supply2008Nr. 8[PDF]

Andre skrifter

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Fevang, Elisabeth, Snorre Kverndokk, Knut RøedInformal Care and Labor Supply2008IZA Discussion Paper No. 3717[PDF]