­
English

Langtidseffekter av skoleprogrammer i Norge

Prosjektnr1106
ProsjektansvarligOddbjørn Raaum
OppdragsgiverNFR
Oppdragsgivers prosjektnr.238050
ProsjektdeltakereNicolai T. Borgen
Kyrre Breivik
Ivar Frønes
Lars Kirkebøen
Torkild Lyngstad
Asgeir R. Olseth
Dan Olweus
Oddbjørn Raaum
Mona Solberg
Mari Anne Sørlie
Prosjektperiode2014 - 2021

Prosjektbeskrivelse

Prosjektets ambisjon var å undersøke langsiktige effekter av to skoleomfattende programmer: Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling i skolen (PALS) og Olweus Antimobbeprogram. PALS er en modell for forebygging av atferds- og mestringsproblemer og forbedring av læringsmiljøet. PALS er innført i mer enn 200 barneskoler i Norge og i over 26000 skoler over hele verden som «School-Wide Positive Behavior Support». Olweus er et toneangivende antimobbeprogram brukt av tusenvis av skoler i mange land. Både Olweus og PALS er tidligere evaluert med positive resultater etter 1-4 år utfra deres primære formål; reduksjon i mobbing (Olweus) og færre atferdsproblemer og bedre læringsmiljø (PALS). Vårt fokus var mulige effekter for elevene på lengre sikt, etter at de hadde forlatt skolen der intervensjonene ble gjennomført, på utfall som utdanningskarriere, arbeid, trygd, kriminalitet og internaliserte helseproblemer, så vel som mulige effekter på miljøet i intervensjonsskolene. Selv ved små effekter kan gevinstene for den enkelte og samfunnet være svært store. Prosjektet var tverrfaglig med forskere fra Universitetet i Oslo, NUBU, NORCE, SSB og Frischsenteret.

Prosjektet benyttet longitudinelle registerdata for å se på effekter av programmene implementert i Norge. Et nasjonalt register for individuell grunnskoletilhørighet mangler i Norge. Prosjektet «krysspeilet» derfor skoletilhørighet for enkeltelever ved hjelp av informasjon om hvor elevene bor (grunnkrets) og data fra nasjonale prøver. Årsakssammenhenger er metodisk vanskelig å avdekke uten randomisering. Prosjektets design bygger på at vi benytter kullene som forlot programskolene like før programmet ble innført, til å anslå hvordan elevene som opplevde programmene ville ha gjort det i fravær av programmet, såkalt forskjell-i-forskjell design.

Publikasjoner

Vitenskapelige tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Borgen, N.T., Frønes, I. and O.RaaumImpact of the school environment on medical treatment of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD): A population-wide register data study of School-Wide Positive Behavioral Interventions and Supports (SWPBIS)2021Child Development Vol 92(5), 2089-2105[PDF] [DOI]
Borgen, N.T., Raaum, O., Kirkebøen L.J., M.Sørlie, Ogden, T. and Frønes, I.Heterogeneity in Short- and Long-term Impacts of School-Wide Positive Behavior Support (SWPBS) on academic outcomes, behavioral outcomes, and criminal activity2021Journal of Educational Effectiveness Vol 14(2), 379-409[DOI]
Borgen, Nicolai Topstad, Dan Olweus, Lars Johannessen Kirkebøen, Kyrre Breivik, Mona Elin Solberg, Ivar Frønes, Donna Cross and Oddbjørn RaaumThe potential of anti-bullying efforts in preventing academic failure and youth crime. A case using the Olweus Bullying Prevention Program (OBPP)2021Prevention Science Vol 22, 1147-1158[PDF] [DOI]
Borgen, N.T., Kirkebøen, L.J., Ogden, T., Raaum, O., Sørlie, M.Impacts of school-wide positive behavior support: Results from National Longitudinal Register Data2020International Journal of Psychology Vol 55(S1), 4-15 Online 2019/4[PDF] [DOI]