­
English

Konjunkturavhengig likestilling av etniske minoriteter? En komparativ panelstudie av innvandreres suksess på arbeidsmarkedet

Prosjektnr1103
ProsjektansvarligOddbjørn Raaum
OppdragsgiverNorges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.
ProsjektdeltakereBernt Bratsberg
Prosjektperiode1999 - 2001 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Hovedformålet er å beskrive og forklare utviklingen i innvandrernes inntektsnivå og arbeidsløshet i Norge siden slutten av 1980-tallet. Prosjektet har et komparativt perspektiv der innvandrere sammenlignes med majoritetsbefolkningen. Et av de viktigste siktemålene med prosjektet er å frembringe kunnskap om størrelsen på botidseffekter for ulike innvandrergrupper og hvorvidt konjunkturutviklingen har hatt forskjellige virkninger for innvandrergrupper og majoritetsbefolkningen. Metodeutvikling, herunder strategier for å løse identifikasjonsproblemet knyttet til tallfesting av botidseffekter, er et viktig delmål ved prosjektet. En komparativ studie av Norge og USA, kombinert med sammenlikning av resultater fra analyser andre nordiske land inngår også. Prosjektet bygger på registerdata 1989-1996, levert av SSB for hele den norske befolkningen og diverse nord-amerikanske utvalgsundersøkelser. Prosjektet er i samarbeid med Erling Barth, Institutt for samfunnsforskning.

Publikasjoner

Vitenskapelige tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Barth, Erling, Bernt Bratsberg and Oddbjørn RaaumIdentifying earnings assimilation of immigrants under changing macroeconomic conditions2004The Scandinavian Journal of Economics 106(1), March 2004: 1-22.
Raaum, Oddbjørn and Pål LongvaEarnings Assimilation of Immigrants in Norway - A Reappraisal2003Journal of Population Economics 16: 177-193
Raaum, Oddbjørn and Pål LongvaUnemployment and Earnings Assimilation of Immigrants2002Labour 16, 469-89

Andre tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Barth, Erling, Bernt Bratsberg og Oddbjørn RaaumMulighetenes land? Inntektsprofiler for innvandrere til Norge og USA2004Tidsskrift for samfunnsforskning vol 45, nr 4, side 637-658[PDF]

Memorandum

Serien publiseres av Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, i samarbeid med Frischsenteret. Listen under omfatter kun memoranda tilknyttet prosjekter på Frischsenteret. En komplett oversikt over memoranda finnes på http://urn.nb.no/URN:NBN:no-7118

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Barth, Erling, Bernt Bratsberg and Oddbjørn RaaumLocal Unemployment and the Relative Wages of Immigrants: Evidence from the Current Population Surveys2002Nr. 20[PDF]
Barth, Erling, Bernt Bratsberg and Oddbjørn RaaumLocal Unemployment and the Earnings Assimilation of Immigrants in Norway2002Nr. 19[PDF]
Raaum, Oddbjørn and Pål LongvaEarnings Assimilation of Immigrants in Norway - A Reappraisal2000Nr. 5[PDF]