Frischsenterets vedtekter

Vedtekter for Frischsenteret, vedtatt i rådet 20.6.2019, godkjent av styret ved UiO 11.9.2019, og av Stiftelsestilsynet 22.11.2019

Vedtekter for Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning

§ 1   Opprettelse

Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning er en stiftelse opprettet med virkning fra 01.01.1999 med sete i Oslo. Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning er en videreføring av Oslo-avdelingen av Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning (SNF). 

§ 2   Formål

Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning skal være et senter for samfunnsøkonomisk forskning. Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning skal tjene grunnforskningen, styrke den anvendte forskningen og forskerutdanningen ved Universitetet i Oslo.

§ 3   Forholdet til Universitetet i Oslo

Stiftelsen er en selvstendig juridisk og økonomisk enhet. Økonomisk ansvar som grunner seg på stiftelsens virksomhet, kan bare gjøres gjeldende overfor stiftelsen.

Stiftelsens organer kan ikke forplikte Universitetet i Oslo.

Stiftelsen skal ha en faglig forankring i Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo.

Forholdet mellom stiftelsen og Universitetet i Oslo reguleres gjennom en rammeavtale som fastlegger gjensidige rettigheter og plikter. Endringer i rammeavtalen skal godkjennes av Kunnskapsdepartementet.

Stiftelsens årsregnskap med årsberetning for det foregående året skal legges frem for styret ved Universitetet i Oslo. Godtgjørelse til styre/råd skal fremgå av årsregnskapet

§ 4   Samarbeid med andre institusjoner

Stiftelsen kan inngå samarbeid med andre institusjoner i den utstrekning slikt samarbeid bidrar til å oppfylle stiftelsens formål.

§ 5   Stiftelsens kapital og finansiering

Stiftelsen har en grunnkapital på kr 200 000.

Økonomisk grunnlag for den løpende drift skaffes gjennom betaling for oppdrag fra private og offentlige oppdragsgivere, offentlige tilskudd, gaver samt avkastning av stiftelsens kapital.

§ 6   Stiftelsens styringsorganer

Stiftelsen skal ha et råd og et styre. Den daglige ledelse av stiftelsen ivaretas av direktøren.

§ 7   Rådet

Stiftelsens råd består av 8 medlemmer med varamedlemmer, slik det framgår nedenfor og der ett medlem med varamedlem velges av og blant de fast ansatte. De sju øvrige oppnevnes slik:

 • 3 av Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo med ett varamedlem

 • 1 av Universitetet i Oslo med varamedlem

 • 3 av Forskningsinstituttenes fellesarena med ett varamedlem, og hvorav to er ansatt i sentrale brukerinstitusjoner

Rådets medlemmer har en funksjonstid på 4 år. Ingen kan være rådsmedlem mer enn 12 år sammenhengende.

Dersom et rådsmedlem trer tilbake før oppnevningsperioden er ute, trer varamedlemmet inn som rådsmedlem.

Lederen i stiftelsens styre og direktøren deltar i rådets møter uten stemmerett.

Rådet skal holde møte minst en gang i året. Rådet velger selv sin leder og nestleder blant medlemmene oppnevnt av Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo. Lederen innkaller rådet til møte når han/hun finner det nødvendig, eller når minst 3 av dets medlemmer forlanger det. Innkalling skal skje med minst tre ukers frist, hvis ikke spesielle forhold gjør det nødvendig med kortere frist.

Rådet er beslutningsdyktig når minst 2/3 av medlemmene, herunder enten leder eller nestleder er til stede. Ved stemmelikhet gjelder det som leder/nestleder har stemt for.

§ 8   Rådets funksjoner

Rådet skal føre tilsyn med at stiftelsens formål fremmes. Det tilligger rådet spesielt å:

 • velge styremedlemmer i tråd med retningslinjene i § 9,

 • avgi uttalelse om årsregnskapet og årsberetningen,

 • fastsette eventuell godtgjørelse til styrets medlemmer,

 • oppnevne revisor for stiftelsen og fastsette godtgjørelse og

 • behandle spørsmål om vedtektsendringer for stiftelsen, jfr. § 14 og om oppløsning, jfr. § 15.

§ 9   Styret

Styret består av 6 medlemmer med varamedlemmer slik det framgår nedenfor, og der ett medlem med varamedlem velges av og blant de fast ansatte. De fem øvrige velges av rådet, og slik at:

 • 3 velges etter forslag fra Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, slik at minst 2 er ansatt ved Økonomisk institutt. Styrets leder og nestleder velges av styret selv blant de 3,

 • 2 velges etter forslag fra Forskningsinstituttenes fellesarena med ett varamedlem hvorav en er ansatt i en sentral brukerinstitusjon.

Valget gjelder for en periode på 4 år. Ved førstegangs valg oppnevnes 2 av styre-medlemmene for 2 år. Ingen kan være styremedlem mer enn 12 år sammenhengende.

Dersom et styremedlem trer tilbake før oppnevningsperioden er ute, trer varamedlemmet inn som styremedlem.

Styret innkalles av styreleder. Hvert enkelt styremedlem og direktøren kan kreve at styret innkalles.

Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer inklusiv leder eller nestleder er til stede. Styrets vedtak fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet gjelder det som leder, eventuelt nestleder, har stemt for, jf stiftelsesloven § 9.

Direktøren deltar på styrets møter uten stemmerett. Varamedlemmer til styret har anledning til å møte uten stemmerett.

§ 10         Styrets funksjoner

Styret har den øverste ledelse av stiftelsens virksomhet i den utstrekning myndigheten ikke er tillagt rådet. Det tilligger styret spesielt å

 • tilsette direktøren og fastsette lønn og tilsettingsvilkår samt instruks for denne stillingen,

 • foreta tilsetting og fastsette lønn og andre tilsettingsvilkår for øvrige stillinger såfremt myndighet til dette ikke er delegert til direktøren,

 • fremme forslag overfor rådet i de saker som skal behandles av dette organ, jf § 8

 • fastsette årsberetning og årsregnskap,

 • vedta budsjett.

§ 11   Daglig ledelse

Den daglige ledelse av stiftelsens virksomhet ivaretas av direktøren i henhold til instruks fastsatt av styret.

Direktøren har ansvar for at virksomheten drives i samsvar med vedtektene og de vedtak som fattes av styret.

Direktøren deltar på styrets og rådets møter uten stemmerett.  Han/hun sørger for at det føres protokoll fra styrets møter.

§ 12   Forskningens offentlighet

All forskning som drives ved stiftelsen skal være offentlig.

Styret kan i spesielle tilfeller gjøre unntak fra denne bestemmelse ved at forskning unntas offentlighet for en begrenset tidsperiode.

§ 13   Forpliktelse av stiftelsen

Stiftelsen forpliktes av styrets leder og direktøren i fellesskap.

Direktøren forplikter stiftelsen i saker som hører til den daglig drift.

§ 14   Vedtektsendringer

Vedtektene kan endres av rådet med 2/3 flertall.

Vedtektsendringer godkjennes av styret ved Universitetet i Oslo.

Endringer av formål, opphør av stiftelsen, deling, sammenslutning med andre og andre vedtektsendringer av vesentlig betydning skal godkjennes av Lotteri- og stiftelsestilsynet.

§ 15   Oppløsning       

Stiftelsen kan oppløses av rådet med 2/3 flertall. Oppløsning skal godkjennes av kollegiet ved Universitetet i Oslo. Blir stiftelsen oppløst, skal rådet, etter at kreditorer er dekket eller sikret, disponere dens gjenværende aktiva med sikte på videreføring av samfunnsøkonomisk forskning ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, og forøvrig etter de intensjoner som har ligget til grunn for stiftelsens opprettelse.

§ 16         Konstitusjonell kontroll

Riksrevisjonen skal føre kontroll med statsrådens myndighetsutøvelse i saker vedrørende stiftelsen.

Riksrevisjonen kan kreve enhver opplysning den finner påkrevd for sin kontroll, både fra vedkommende departement og fra stiftelsen selv og dens valgte revisor. Riksrevisjonen kan også selv foreta kontroll og de undersøkelser den finner nødvendig.

Stiftelsens regnskap og kopi av styrets protokoller skal sendes Riksrevisjonen.

 

 

Vedtektene i PDF

 

 

 

Publisert 4. feb. 2016 15:25 - Sist endret 25. nov. 2019 15:08