Invitasjon til Frischsenterets jubileumskonferanse

 

I januar 2014 var det 15 år siden Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning ble stiftet, og i den anledning hadde vi gleden av å invitere til en jubileumskonferanse. Frischsenteret har gjennom alle år lagt vekt på forskning av høy kvalitet om viktige samfunnsspørsmål. Miljøspørsmål har stått sentralt. Karbonfangst som tiltak for å redusere den globale oppvarmingen ble drøftet av seniorforsker Rolf Golombek. Byrdefordelingen ved miljøpolitiske tiltak er ofte viktig for gjennomføring, og det ble tatt opp av seniorforsker Snorre Kverndokk. Helsesektoren øker i omfang og innlegget til seniorforsker Sverre Kittelsen omhandlet sykehuskvalitet i de nordiske land.

Arbeidsmarkedet og velferdsstaten er knyttet tett sammen, og seniorforsker Knut Røed tok opp samspillet mellom arbeidsmarkedsutfall og trygdeordninger. Etter utvidelsen av EU og det felles europeiske arbeidsmarkedet østover har arbeidsinnvandringen til Norge økt kraftig og dette var temaet for innlegget av seniorforsker Bernt Bratsberg. Viktige deler av pensjonsreformen trådte i kraft i 2011 og de første resultatene fra vår forskning om virkningene på yrkesdeltaking blant eldre ble presentert av seniorforsker Erik Hernæs.

Vi ønsket også blikk utenfra på Frischsenteret. Professor Larry Karp (University of California, Berkeley) snakket om Frischsenterets forskningsmessige bidrag om energi- og miljøspørsmål, departementsråd Tom Rådahl (Miljøverndepartementet) om bidrag til politikkutforming og politisk kommentator Magnus Takvam (NRK) om Frischsenteret i media.

Sted: Forskningsparken, Forum, http://www.oslotech.no/forskningsparken/veibeskrivelse/

Tid: 22. januar 2014, kl 9.00

Konferansen ble avsluttet med lunsj kl 12.50

Programmet

Presentasjoner