Nyheter - Side 2

Publisert 6. mai 2020 15:05

Basert på tilnærmet sanntids registerdata undersøker vi hvem som i størst grad ble rammet av den første oppsigelses- og permitteringsbølgen under koronakrisens første uker. Vi undersøker også hvem som har vært mest eksponert for smitterisiko gjennom arbeid med samfunnskritiske  funksjoner med stor grad av fysisk nærhet til andre mennesker. Vi avdekker markerte sosiale gradienter både i risiko for oppsigelse og permittering, og det er arbeidstakerne med de laveste inntektene og den svakeste husholdningsøkonomien som er mest utsatt. For menn finner vi en lignende sosial gradient i omfanget av samfunnskritisk risikoarbeid, mens det for kvinner er arbeidstakere med middels inntekter som er mest eksponert for smitterisiko. 

-> Norsk preprint av artikkel

-> English article: NBER Working Papers No 27131

 

Vedlegg:

-> Oversikt over samfunnskritiske yrker i data brukt i artikkelen

-> Oppdatering av figurer og tabell med data fra datautlevering 20. april.

Publisert 8. apr. 2020 13:27

Hyttekommuner opplever vesentlig økt pågang til legevakt i helger og ferier sammenlignet med andre kommuner. Økningen stammer først og fremst fra pasienter bosatt i andre fylker. Når vi sammenlikner hyttekommuner med andre små kommuner viser analysen at legebesøket er vesentlig høyere i helger og ferier i vintermånedene, spesielt i påskeferien. Vi finner ikke tilsvarende økt pågang til legevakt i langhelgene i mai. For kommunene med fjellhytter er det noe høyere legevaktbesøk fra personer utenfra i sommerferien, mens hyttekommunene langs sjøen ikke har tilsvarende økning i pasienter fra andre fylker i sommermånedene.

Simen Markussen og Oddbjørn Raaum (Frisch)

-> PDF av Legebesøk hyttekommuner

Publisert 27. mars 2020 11:04

I løpet av de siste to ukene har de registrert ledige i Norge økt fra 2,3 til 10,4 prosent av arbeidsstyrken. Mer enn 270 000 personer er kastet ut i ledighet, de aller fleste i form av permittering. Nå foreligger en analyse av hvem som mistet arbeidet gjennom krisens første uker, med utgangspunkt i søknader om dagpenger. Den viser at arbeidsledigheten nå rammer bredt, men at det likevel er en klar overrepresentasjon av personer med lav inntekt, lav utdanning, og begrensede økonomiske ressurser.

-> Rapport om dagpengesøknader PDF

->PDF av sammendraget

->PDF of Summary in English

Publisert 11. okt. 2019 11:55

Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år bidrar til bedre oppfølging, men langt fra for alle, viser en ny rapport. Konstruktiv og tilpasset aktivitet er fortsatt en utfordring.I en kronikk på KommunalRapport skriver Øystein Hernæs om funnene i raporten "Aktivitetsplikt for unge mottakere av sosialhjelp: Delrapport 1"

-> Rapport hos Institutt for samfunnsforskning

-> Kronikk i KommunalRapport 11.10. 2019

Publisert 19. sep. 2019 11:46
I et vedlegg til Domstolkommisjonens første delrapport har Frischforskerne Finn Førsund og Sverre Kittelsen funnet signifikant produktivitetsfremgang for tingrettene i perioden 2009 til 2018. Metoden vurderer antall saker pr ansatt og tar hensyn til sakstyngden, men kan ikke fastslå om forskjeller skyldes kvalitet. De minste tingrettene har uutnyttede stordriftsfordeler og lavere produktivitetsvekst enn de større tingrettene, selv om også enkelte av de små tingrettene er effektive gitt deres størrelse.

Frisch Rapport 1/2019

Publisert 7. aug. 2019 12:02

I tiden etter 22. juli 2011 falt sykefraværet i forhold til resten av landet i kommunene som ble hardest rammet av angrepene. Spesielt sterkt var fallet hos «generasjon Utøya».

I en kronikk på KommunalRapport skriver Øystein Hernæs om funnene i raporten "Going Through Hell - Increased Work Effort in the Aftermath of Terrorism in Norway"

-> Internasjonal artikkel i Scandinavian Journal of Economics

->Kronikk i KommunalRapport 07.08.2019

Publisert 17. jan. 2019 11:59

Nyeste versjon: Immigration and Social Mobility

Rapport: IZA DP No. 11904 Immigration and Social Mobility

Immigrasjon og sosial mobilitet: Kronikk: Innvandringens bakside

Utviklingen går feil vei for dem som er oppvokst i de fattigste hjemmene – mye fordi de ikke er i arbeid. Forklaringen er hovedsakelig innvandringen.

I en kronikk i DN omtaler Simen Markussen funnene i rapporten "Immigrasjon og sosial mobilitet".

Dagens Næringsliv 17.01.19

Se også debatt på Tidskrift for samfunnsforskning, under SYMPOSIUM: INNVANDRING OG SOSIAL MOBILITET