Innvandreres pensjoneringsatferd

Innvandrerandelene i den eldre befolkningen vil øke sterkt de nærmeste årene. Tradisjonelt har innvandrere fra lavinntektsland hatt en tilbøyelighet til å forlate arbeidslivet tidligere enn norskfødte, også betinget på yrkesdeltakelse fram til tidligpensjonsalder. Reformene av det norske pensjonssystemet kan ha bidratt til å endre på dette. Vi studerer effekter av AFP-reformen i privat sektor og finner at de positive arbeidstilbudsresponsene var sterkere for innvandrere fra lavinntektsland enn for norskfødte. Blant personer med antatt rett på privat sektor-AFP anslår vi at forskjellen i yrkesdeltakelse ved alder 63–66 år mellom innvandrere fra lavinntektsland og norskfødte ble redusert fra ni til ett prosentpoeng.

Frisch forskerne Bernt Bratsberg og Knut Røed har skrevet en artikkel om dette i Søkelys på arbeidslivet.

https://www.idunn.no/doi/10.18261/issn.1504-7989-2022-01-01

Publisert 15. feb. 2022 14:34 - Sist endret 15. feb. 2022 14:34