Indikatorer for å måle omstillingstempo i norsk økonomi

Ny rapport fra Elisabeth T. Isaksen, Knut Røed og Tao Zhang

Rapport 3/2022

Denne rapporten er utarbeidet fra prosjekt 1344 «Indikatorer for å måle omstillingsevnen i norsk økonomi» på oppdrag for Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Rapporten presenterer forslag til indikatorer som kan kaste lys over omstillingstempoet i norsk økonomi og arbeidsliv, med basis i oppdaterte administrative registre. Rapporten beskriver hva de ulike indikatorene forteller om omstillingstempoet i det norske arbeidsmarkedet de siste 25 årene. Hovedvekten legges imidlertid på utviklingen etter 2015, ettersom datagrunnlaget da ble vesentlig forbedret gjennom innføring av den såkalte A-meldingen. Vi presenterer flytindikatorer som vi mener kan vise jobbflyt mellom bedrifter/virksomhet/foretak, og arbeiderflyt mellom arbeidsgivere. Samlet vil disse indikatorene gi et godt bilde av omstillingstempoet i arbeidsmarked. Vi har i tillegg foreslått å benytte forventet ansiennitet (forventet varighet av ansettelsesforhold gitt «dagens» overgangsrater), noe som gir et mer samlet mål for både jobbflyt og arbeiderflyt. Rapporten inneholder forsøk på å skille mellom «grønne» og «brune» næringer og «grønne» og «ikke-grønne» yrker. Dette må anses som et slags «pionerarbeid», der de beregnede indikatorene først og fremst må tolkes som eksempler på hvordan dette kan gjøres, gitt at man kommer fram til en meningsfull inndeling av næringer og yrker.

Publisert 22. nov. 2022 14:19 - Sist endret 22. nov. 2022 14:19