Innvandring og sosial mobilitet

Maria Hoen, Simen Markussen, og Knut Røed har utgitt artikkelen «Immigration and Economic Mobility» i Journal of Population Economics: https://link.springer.com/article/10.1007/s00148-021-00851-4

Artikkelen dokumenterer at innvandring til Norge over tid har bidratt til å redusere den sosiale mobiliteten blant norskfødte. Innvandring påvirker sosial mobilitet via endringer i det relative arbeidstilbudet. Studien viser at innvandrere fra lavinntektsland (inklusive Øst-Europa) typisk får jobb i yrker der norskfødte fra lavere sosiale lag er overrepresentert, mens innvandrere fra andre høyinntektsland får jobb i yrker der norskfødte fra høyere sosiale lag er overrepresentert. Ved å utnytte variasjonen i innvandringsmønstre over tid og på tvers av lokale arbeidsmarkeder dokumenteres det at innvandring fra lavinntektsland har bidratt til en relativ svekkelse av inntektsrang og inntektsnivå for personer født inn i fattige familier, mens personer født inn i rike familier kommer relativt sett bedre ut. Innvandring fra andre høyinntektsland virker motsatt, det medfører en relativ forbedring av inntektsrang og inntektsnivå for personer født inn i fattige familier. Men siden innvandringen fra lavinntektsland har vært vesentlig høyere enn innvandringen fra høyinntektsland har innvandringsmønsteret de siste tiårene alt i alt medført en svekkelse av den sosiale mobiliteten i Norge.

Da en tidligere working paper versjon av denne artikkelen ble publisert i 2018 oppsto det en faglig diskusjon om holdbarheten i de metodene som var benyttet. Denne diskusjonen kulminerte med et eget symposium i Tidsskrift for samfunnsforskning med publisering av tre kritiske artikler, samt svar fra forfatterne: https://www.idunn.no/tfs/2019/03

Publisert 13. aug. 2021 11:00 - Sist endret 13. aug. 2021 11:00