WEBINAR 16 juni.: KORONAKRISEN ETTER 10 UKER – HVEM ER (IKKE) TILBAKE I JOBB?

En oppdatert analyse av permitteringer og oppsigelser i Norge til slutten av mai 2020.  

-> PDF av presentasjonen på Frisch webinar 16 juni 2020

-> Websiden med videoen av webinaret.

Frischsenteret har nå utvidet forskningsprosjektet om utviklingen i permitteringer og oppsigelser i Norge til å omfatte tilbakevending til jobb (fram til slutten av mai). Prosjektet gjennomføres nå i samarbeid med NAV og forskere ved NMBU og Columbia University (NYC).

Ved å koble sammen individdata for søknader om dagpenger (ni av ti er permitteringer) med kjennetegn for personer og arbeidsplasser hentet fra norske registerdata (tilrettelagt av seksjon for mikrodatautlån i SSB), har vi tidligere dokumentert hvem som tok støyten i løpet av de første ukene av koronakrisen.  Mens de økonomiske konsekvensene av pandemien har spredt seg til nye bransjer og grupper, bidrar avviklingen av de mest omfattende smitteverntiltakene til at mange arbeidstakere går tilbake til sine jobber.

Utfra individuelle meldekortdata innsendt hver 14.dag studerer vi nå hvilke typer næringer og bedrifter som i liten grad har tatt folk tilbake, hva som kjennetegner arbeidstakere/virksomheter der forholdene normaliseres og hvem som fortsatt er ledige. I hvilken utstrekning forklares utviklingen ved næringsvise mønstre? Domineres utviklingen av at virksomheter helt avvikler permitteringene eller er det vanligere at permitteringer blir trappet ned? Er det store forskjeller mellom arbeidstakere innen samme næring eller yrke?

Med data fram til slutten av mai vil vi presentere sanntidskunnskap for utviklingen I permitteringsgrad og ledighet. Ettersom vi nå får informasjon om varighet på permitteringer/ledighet utvider vi beskrivelsen av hvem som er rammet av krisen.

Vennlig hilsen
Forskergruppa
v/Oddbjørn Raaum
Frischsenteret

Publisert 10. juni 2020 14:42 - Sist endret 16. juni 2020 17:02