Bidrar medikalisering av ungdom til utstøtning fra skole og arbeidsliv?

Det er økende tilstrømning til uføretrygd, særlig blant unge. I en artikkel i Søkelyset på arbeidslivet studerer Simen Markussen og Knut Røed mulige årsaker til dette, og reiser spørsmål om vi har for lett for å ty til en sykdomsforståelse av de personlige utfordringene mange ungdommer møter. De studerer hvordan geografisk variasjon i sannsynligheten for å bli diagnostisert med et psykisk helseproblem samvarierer med ungdoms skoleresultater og senere suksess i arbeidslivet. Resultatene tyder på at stor grad av sykdomsorientering henger sammen med dårligere resultater i grunnskolen, lavere sannsynlighet for å fullføre videregående utdanning, høyere sannsynlighet for senere mottak av helserelatert trygdeytelse og lavere inntekt gjennom eget arbeid.

Artikkelen er åpent og gratis tilgjengelig for alle:

https://www.idunn.no/spa/2020/04/bidrar_

medikalisering_av_ungdom_til_utstoetning_fra_skole_og

 

Publisert 8. des. 2020 16:02 - Sist endret 10. mai 2021 16:01