­
Norwegian

Økonomisk kompensasjon for pårørendeomsorg

Authors:

Kverndokk, S

Year:

2012

Reference:

Samfunnsøkonomen

nr. 2, 17-23

Summary

Kaasautvalget ble i nedsatt sommeren 2010 for å utrede i hvilken grad og på hvilken måte familier med omfattende omsorgsoppgaver kan kompenseres økonomisk. Videre ble det bedt om å ta hensyn til likestilling, integrering av innvandrere, forsvarlighet og i hvilken grad det bør gjelde særlige regler ved omsorg for barn. Utvalget leverte sin innstilling til Helse- og omsorgsministeren i oktober 2011. Tre hovedendringer ble foreslått. En utvidelse av pleiepengeordningen til også å gjelde ved varig sykdom; for dem som ikke har rett til pleiepenger foreslås en ny og bedre kommunal omsorgsstønad med nasjonale satser, og til slutt en lovfestet pårørendestøtte.

Project:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 4101 - Economics of health