­
Norwegian

Kan demografi forklare veksten i uførhet?

Link to article:

[PDF]

Authors:

Bratsberg, Bernt, and Knut Røed

Year:

2011

Reference:

Søkelys på arbeidslivet

28(1), 3-21

Summary

I denne artikkelen undersøker vi i hvilken grad endringer i befolkningens alders- og utdanningssammensetning kan forklare den sterke veksten vi har hatt i bruken av uførepensjon og andre helserelaterte trygdeytelser siden tidlig på 1990-tallet. Vi finner at slike faktorer samlet sett forklarer nokså lite av de endringene som har funnet sted. Aldring av befolkningen har medført økende trygdeavhengighet. Høyere utdanning har medført redusert trygdeavhengighet. Men hva som da kan forklare den samlede veksten i bruken av disse ytelsene, er dessverre fortsatt et like ubesvart spørsmål.

Project:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 185201
Frisch prosjekt: 1181 - Activation and social insurance