­
Norwegian

Bidrar innvandring til å ‘smøre hjulene’ i arbeidsmarkedet?

Link to article:

[PDF]

Authors:

Bratsberg, Bernt, Marianne Røed og Pål Schøne

Year:

2011

Reference:

Søkelys på arbeidslivet

Nr 3, 244-264

Summary

Bidrar innvandring til at fordelingen av arbeidskraft mellom regioner i Norge blir mer effektiv? Ifølge økonomisk teori er dette tilfellet dersom innvandring gjør arbeidsstyrkens flytte- og bosettingsmønster mer følsomt overfor regionale variasjoner i lønn og arbeidsledighet. Innvandring kan da bidra til å redusere geografisk variasjon i slike arbeidsmarkedsforhold, og til at arbeidskraften i større grad jobber der den er mest produktiv. Via denne mekanismen har innvandring – i så fall – en positiv effekt på økonomisk vekst. I denne artikkelen gjennomgår vi noen sentrale resultater fra empiriske analyser av innvandreres flytte- og bosettingsmønster i mottakerlandet. Vi legger spesiell vekt på studier av norske data. Analysene tyder på at relativt nyankomne innvandrere i større grad enn resten av arbeidsstyrken flytter i retning av høye lønninger og lav ledighet. Noen resultater gir også klare indikasjoner på at innvandring bidrar til sterkere utjevning av arbeidsmarkedsforhold mellom regioner i mottakerlandene.

Project:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1162 - Does immigration "grease the wheels" of regional labor markets?