­
Norwegian

Svake mennesker - Om adferdsøkonomi, regulering og usunt konsum

Link to article:

[PDF]

Authors:

Røgeberg, Ole

Year:

2007

Reference:

Norsk Økonomisk Tidsskrift

121, s 74-94

Summary

Ifølge nyere, adferdsøkonomisk betonte teorier kan avgifter og reguleringer på usunt konsum begrunnes i at de kan øke konsumentenes individuelle velferd. Dette bryter med den tradisjonelle forståelsen av konsumentsuverenitet, og vektlegger forhold som nåtidsskjevhet, ustabile preferanser og sosial interaksjon. Artikkelen gjennomgår en del av disse teoriene og deres implikasjoner for avgiftsnivå og reguleringer. Samtidig påpeker den en del av problemene ved å allerede nå anvende disse teoriene i praktisk politikk.

Project:

Oppdragsgiver: Offentlig utvalg via Finansdepartementet
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 4341 - Sin taxes