­
Norwegian

Øre for læring - Ressurser i grunnskole og videregående opplæring i Norge 2003-2008

Link to article:

[PDF]

Authors:

Hægeland, Torbjørn, Lars J. Kirkebøen og Oddbjørn Raaum

Year:

2009

Reference:

Frisch Rapport
Number in series: 2

Summary

Utviklingen i ressurser i grunnskole og videregående opplæring beskrives ved hjelp av data fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) og KOSTRA for perioden 2003-2008. Ulike indikatorer som driftsutgifter og lærertimer viser at kommunene og fylkeskommunene fortsetter å bruke mer ressurser pr elev til opplæringsformål, sammenliknet med hva de brukte året før. Variasjonen mellom kommuner i utgifter til grunnskolen er stabil og kan i hovedsak tilskrives smådriftsulemper og forskjeller i bosettingsmønster.

Keywords:

Skole, ressurser, GSI, KOSTRA

Project:

Oppdragsgiver: Utdanningsdirektoratet
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1322 - Resources in primary and secondary education

ISBN:

978-82-7988-089-9

Contact:

oddbjorn.raaum@frisch.uio.no

Financing:

Utdanningsdirektoratet