­
Norwegian

Små lønnsforskjeller og store velferdsstater

Link to article:

[PDF]

Authors:

Barth, E. og K.O. Moene

Year:

2010

Reference:

Søkelys på arbeidslivet

vol 27(1-2)

Summary

Ved å sammenlikne land fra 1976 til i dag finner vi at små lønnsforskjeller går sammen med store velferdsstater. Grunnen er at økonomi og politikk beveger seg sammen, slik at likhet skaper mer likhet, og ulikhet skaper mer ulikhet. På den ene siden bremser ikke små lønnsforskjeller den politiske oppslutningen om velferdsstaten. Tvert om, små lønnsforskjeller stimulerer til økt oppslutning. På den andre siden motvirker ikke justeringer i arbeidsmarkedet velferdsstatens omfordeling. Tvert om, velferdsstaten forsterker eventuelle tendenser til lønnssammenpressing. Til sammen gir de to effektene en sterk likhetsmultiplikator.

Project:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1134 - A viable welfare state