­
Norwegian

Effektivitets- og produktivitetsanalyser på StatRes-data

Link to article:

[PDF]

Authors:

Edvardsen, Dag Fjeld, Finn R. Førsund og Sverre A.C. Kittelsen

Year:

2010

Reference:

Frisch Rapport
Number in series: 2

Summary

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet ga i september 2009 Frischsenteret i oppdrag å utarbeide en utredning der eksisterende statistikk fra StatRes blir brukt til å vurdere effektiviteten i offentlig forvaltning. På grunnlag av databasen StatRes er det mulig å analysere de fire områdene universiteter og høgskoler, somatiske sykehus, statlig barnevern og politidistrikter. Beregningene benytter datainnhyllingsanalyse (Data Envelopment Analysis – DEA) til å anslå effektivitetspotensiale og en Malmquist til å anslå produktivitetsendringer. Bootstrapping benyttes i begge tilfeller til å korrigere for skjevhet og til å beregne den statistiske usikkerheten ved anslagene. Hovedresultatene viser en produktivitetsfremgang i alle de fire analyserte sektorene, men at det er likevel er effektivitetsforskjeller mellom de enkelte enhetene som avdekker et ytterligere potensiale for forbedringer. Videre fikk Frischsenteret i oppdrag å utarbeide en utredning om hvordan man kan utvikle statistikkgrunnlaget for å vurdere effektiviteten i offentlig forvaltning. Utredningen vurderer rent prinsipielt muligheter og fremgangsmåter for å finne data som egner seg for effektivitets- og produktivitetsstudier. Som et konkret eksempel på hvordan et slikt kartleggingsarbeid kan foregå har vi intervjuet personer i Skatteetaten. Nøkkelord: Produktivitet, effektivitet, offentlig sektor, DEA

Keywords:

Produktivitet, effektivitet, offentlig sektor, DEA

Project:

Oppdragsgiver: FAD
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 2362 - Efficiency analysis in the public sector

ISBN:

978-82-7988-093-6

Contact:

finn.forsund@econ.uio.no

Financing:

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet