­
Norwegian

En komparativ analyse av spesialisthelsetjenesten i Finland, Sverige, Danmark og Norge: Aktivitet, ressursbruk og produktivitet 2005-2007

Link to article:

[PDF]

Authors:

Kittelsen, Sverre A.C., Kjartan Sarheim Anthun, Birgitte Kalseth, Jorid Kalseth, Vidar Halsteinli og Jon Magnussen

Year:

2009

Reference:

Andre skrifter
Rapport A12200, SINTEF, Trondheim

Summary

Rapporten sammenligner organisering, aktivitetsnivå, ressursbruk og produktivitet for spesialisthelsetjenestene i Norge, Danmark, Finland og Sverige. Analysene er basert på data for perioden 2005-2007 fremskaffet gjennom en nordisk samarbeidsgruppe for sykehusøkonomi (NHCSG). Rapporten er skrevet på oppdrag fra Beregningsutvalget for spesialisthelsetjenesten (BUS). En direkte sammenligning av de tjenestene som i Norge er definert som spesialisthelsetjenester vanskeliggjøres ved at avgrensninger og definisjoner er forkjellig i de ulike landene. Et gjennomgående trekk er at en i Norge har et høyere aktivitetsnivå pr innbygger for de fleste pasientgrupper både innen somatisk og psykisk helsevern. Dette gjenspeiles i høyere ressursbruk til spesialisthelsetjenester i Norge, spesielt innen psykisk helsevern. Kostnadene trekkes også opp av et høyere lønnsnivå. Produktiviteten i de somatiske sykehusene er klart lavere i Norge enn i Finland, mens Sverige og Danmark er på nivå med det norske. En tentativ sammenlikning av produktiviteten i psykisk helsevern mellom Norge og Finland gir ingen klare konklusjoner utover at det ikke finnes gode nok data til å ta hensyn til eventuelle forskjeller i pasienttyngde innen psykiatrien.

Keywords:

Helseøkonomi, sykehus, produktivitet

Project:

Oppdragsgiver: Helsedirektoratet
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 4482 - A comparison of activity, costs and productivity in specialised health care in Norway and other Nordic countries

ISBN:

978-82-14-04800-1

Contact:

sverre.kittelsen@frisch.uio.no

Financing:

Helsedirektoratet