­
Norwegian

Omsorg for foreldre - hvordan påvirkes yrkesaktiviteten?

Link to article:

[PDF]

Authors:

Fevang, E., S. Kverndokk and K. Røed

Year:

2009

Reference:

Søkelys på arbeidslivet

no. 1, pp. 113-123

Summary

I denne artikkelen ser vi på hva som skjer med yrkesaktiviteten til personer som har enslige foreldre som befinner seg i livets sluttfase. Analysene viser at dette påvirker barnas arbeidsmarkedsaktivitet og deres bruk av trygdeytelser. Alt annet likt vil det å ha en enslig mor eller far i sluttfasen av livet forårsake et fall i barnas sysselsettingsrater på henholdsvis ett prosentpoeng for sønnene og to prosentpoeng for døtrene. I tillegg øker avhengigheten av trygdeytelser betraktelig. Sannsynligheten for å være langtids trygdemottaker øker med så mye som 4 prosentpoeng for sønnene og 2 prosentpoeng for døtrene. Analysene indikerer også en viss forskjell mellom kommuner som har satset sterkt på hjemmetjenester sammenliknet med kommuner som satser mer på institusjonsbasert omsorg: Barn av foreldre som bor i hjemmetjenesteorienterte kommune ser ut til å ha større problemer med å kombinere jobb og omsorg.

Project:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1135 - The public long term care and its effect on labour market participation for elderly workers