­
Norwegian

Ressurser i grunnskole og videregående opplæring i Norge 2003-2007

Link to article:

[PDF]

Authors:

Hægeland, Torbjørn, Lars J. Kirkebøen, Oddbjørn Raaum

Year:

2008

Reference:

Frisch Rapport
Number in series: 3

Summary

Utviklingen i ressurser i grunnskole og videregående opplæring beskrives ved hjelp av data fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) og KOSTRA. Ulike indikatorer som driftsutgifter og lærertimer viser at kommuner og fylkeskommuner bruker mer ressurser pr elev til opplæringsformål i 2007 enn de gjorde årene før. Variasjonen mellom kommuner kan i hovedsak tilskrives smådriftsulemper og forskjeller i bosettingsmønster.

Keywords:

Skole, ressurser, GSI, KOSTRA

Project:

Oppdragsgiver: Utdanningsdirektoratet
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1322 - Resources in primary and secondary education

ISBN:

978-82-7988-085-1

Contact:

oddbjorn.raaum@frisch.uio.no

Financing:

Utdanningsdirektoratet