­
Norwegian

Utdanning og livsinntekt i Norge

Link to article:

[PDF]

Authors:

Raaum, Oddbjørn, Tom Erik Aabø, Thomas Karterud

Year:

1999

Reference:

Frisch Rapport
Number in series: 5

Summary

Rapporten studerer avkastningen av utdanning i Norge målt ved livsinntekter (18-59 år) konstruert på bakgrunn av individuelle pensjonspoenghistorier fra 1971 til 1995. Livsinntekts-beregningene tar hensyn til at utdanning medfører tapt inntekt mens en går på skole (og at det tar lengre tid før en begynner å tjene penger i full jobb) men korrigerer ikke for utdanningsstipend /lån, variasjon i arbeidstid eller pensjonsrettigheter mellom utdanningsgrupper. Rapporten viser blant annet at: (i) Utdanning utover 3-årig videregående skole gir positiv avkastning i form av økt livsinntekt, men avkastningen av 2-4 års høyere utdanning er lav, spesielt for menn. (ii) Lange universitets- og profesjonsutdanninger gir i gjennomsnitt høy avkastning, men det er stor forskjeller mellom høyinntektsgruppene (siviløkonomer, jurister, medisinere og sivilingeniører) og de med svært lav avkastning (hovedfag universitet). (iii) De som fullfører 3-årig videregående skole oppnår en betydelig høyere livsinntekt enn de som slutter før. (iv) Avkastningen av utdanning er generelt sett lavere når den måles ved livsinntekt, enn målt ved inntektsforskjeller på et gitt tidspunkt. Livsinntektsforskjeller er imidlertid følsomme overfor valg av diskonteringsrente, siden inntektene fordeler seg ulikt over livsløpet for ulike utdanningsgrupper.

Project:

Oppdragsgiver: AAD, Inntektsavdelingen og Studiefinansieringsutvalget
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1104 - Returns to education in Norway

ISBN:

82-7988-006-2